โครงสร้างของเนื้อหา

สี่เหลี่ยมมน: การทำรองเท้า
 

 


                       

 

 

 

 


1.  วัสดุอุปกรณ์                     2.  ลำดับขั้นตอน                3. ประโยชน์ของรองเท้า

-  กรรไกร                           -  ออกแบบรองเท้า             - ใช้สวมใส่กันเชื้อโรค

  -  ค้อน                                -  เตรียมวัสดุอุปกรณ์          - ใช้สวมใส่กันวัตถุทิ่มแทง

-  บล็อกรองเท้า                  -  ลงมือปฏิบัติ                     - ใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม

-  ขี้เต้                                 -  ตกแต่งผลงาน                 -  เพื่อเป็นรายได้เสริม

-  เครื่องปั้ม                                     

-  เชือก

-   กาว                                            

-   ผ้า

-   มีดโก้                                         

-  ซังกาว

-  ไม้เมตร                             

-  กาวทาติดรองเท้า

-  ดันทรง                                        

-  พื้นรองเท้า

-  เขียง                                            

-  ที่เจาะรูเต้