ดาราศาสตร์ เรื่องใกล้ตัว ที่น่าสนใจ

.    ในปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เจริญเป็นอย่างมากมีผลต่อการศึกษา ทางด้านดาราศาสตร์ เพราะวิทายาศาสตร์ที่ก้าวหน้า จะเป็นส่วนช่วยให้การศึกษาค้นคว้าในด้านดาราศาสตร์ให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการสำรวจอวกาศ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการกำเนิดของโลกที่เราอาศัยอยู่ รวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก จานบิน UFO ทั้งนี้ก็หมายรวมไปถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอีกด้วย ซึ่งในการศึกษาเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย ในการศึกษาค้นคว้า