Digital library - Web contest 2003

Port

I

 ลักษณะของพอร์ตชนิดต่าง

II

 Printer port

  ระบบเลขฐาน

I

 เลขฐาน 2

II

 เลขฐาน 10

III

 เลขฐาน 16

  Parallel port

I

 ลักษณะโครงสร้าง

II

 การทำงานของพอร์ต

III

 ความสามารถของพอร์ต

IV

 ประโยชน์

  การประยุกต์ใช้งาน

I

 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

II

Stepping motor

III

Light Emitting Diode

  Controlling

II

software เช็คพอร์ต

  บรรณานุกรม

 

 

 

 

 การควบคุมอุปกรณ์ และส่งข้อมูลผ่าน Printer port

Team ... 18 DL_C_S070

Benchamarachutis School ,Chanthaburi

 จัดทำโดย   >>>  ปวีณา ธุรการวิทยา   :   คงกฤช ปิตานนท์   :   ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

  

 

 

Team...18 DL_C_S070      โรงเรียน เบญจมราชูทิศ    จ.จันทบุรี