การศึกษาเวลาการออกหากินและเวลากลับเข้าถ้ำของค้างคาว คณะผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 รวมเวลาที่ใช้ในการศึกษา 30 วัน เพื่อศึกษาเวลาการออกหากินของค้างคาวและความสัมพันธ์ของเวลาการออกหากินกับความสว่างของแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จากการศึกษาพบว่า
            1. เวลาการออกหากิน

            จากการศึกษาพบว่าค้างคาวบินออกจากถ้ำตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา และใช้เวลาในการออกจากถ้ำจนหมดประมาณ 33 นาที

            2. ความสัมพันธ์ของเวลาออกกับความสว่างของแสง

            จากการศึกษาพบว่าเวลาการออกหากินไม่มีความสัมพันธ์กับแสงสว่างโดยดูได้จากเส้นกราฟซึ่งเป็นกราฟที่ไม่คงที่

            3. ความสัมพันธ์ของเวลาออกกับอุณหภูมิ

            จากการศึกษาพบว่าเวลาการออกหากินไม่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิโดยดูได้จากเส้นกราฟซึ่งเป็นกราฟที่ไม่คงที่

            4. ความสัมพันธ์ของเวลาออกกับความชื้นสัมพัทธ์

            จากการศึกษาพบว่าเวลาการออกหากินไม่มีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์โดยดูได้จากเส้นกราฟซึ่งเป็นกราฟที่ไม่คงที่

            5. ความสัมพันธ์ของเวลาออกกับเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน

            จากการศึกษาพบว่าเวลาการออกหากินไม่มีความสัมพันธ์กับเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินดูได้จากเส้นกราฟซึ่งเป็นกราฟที่ไม่คงที่

            6. เวลาที่ค้างคาวกลับเข้าถ้ำ

               จากการศึกษาพบว่าค้างคาวจะเริ่มกลับเข้าถ้ำตั้งแต่เวลา 24.00 นาฬิกา แต่จะกลับมามากที่สุดในช่วงเวลา 05.
30 - 05.50 นาฬิกา ขณะกลับเข้าถ้ำค้างคาวจะใช้ลำตัวทิ้งดิ่งลงมาเข้าปากถ้ำ เสียงปีกของค้างคาวจำนวนมากที่เสียดสีกับอากาศฟังดูคล้ายกับเสียงของน้ำตก

               สรุป จากการศึกษาเวลาการออกหากินของค้างคาวปากย่นพบว่าเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา ระยะเวลาการออกนานประมาณ 33 นาที เวลาการออกหากินไม่มีความสัมพันธ์กับความสว่างของแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไป

กลับหน้าหลัก