กลุ่ม ฮีดสิบสอง ประเพณีอีสาน
  • นายพิชิตชัย
  • นายศุภกร
  • นายลีนวัตร
  • นางสาวกรอนงค์
  • นางสาวศุจิราวดี
  • นางสาวกนกรัตน์

  พงษ์ธรรม
  โฆศิริมงคล
  อาจสุโพธ
  ิ์กรัญญสูตร
  ศรีเสถียรวงศ์
  ไชยสิทธิ์

  ชั้นม.3/10
  ชั้นม.3/10
  ชั้นม.3/10
  ชั้นม.3/10
  ชั้นม.3/10
  ชั้นม.3/10
  หัวหน้ากลุ่ม

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • นางวรรณภา
  • นายวีระพล
  • นายทินกรณ์
  พลพินิจ
  เจริญชนม์
  วิปัสสา