ผลงาน ฮีตสิบสอง ประเพณีชาวอีสาน นี้เป็นผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่พัฒนาโดย เด็กชายพิชิตชัย พงษ์ธรรม, เด็กชายลีนวัตร อาจสุโพธิ์, เด็กชายศุภกร โฆศิริมงคล, นางสาวกรอนงค์ กตัญญูสูตร, นางสาวศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์, นางสาวกนกรัตน์ ไชยสิทธิ์ จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดูแลของ นางวรรณภา พลพินิจ, นายวีรพล เจริญชนม์, นายทินกรณ์ วิปัสสา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library for SchoolNet) ในปี พ.ศ. 2546 เนคเทคยินยอมที่ให้ท่านสามารถนำผลงานนี้ไปใช้ได้เฉพาะส่วนตัวและการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
จุดประสงค์ของการพัฒนาผลงานนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ความรู้อันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของกลุ่มนักเรียนเอง โดยมิได้ทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลงผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด เนคเทคไม่ได้พัฒนาผลงานเหล่านี้เอง เนคเทคจึงไม่เป็นผู้ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลงเพิ่มเติม และไม่รับรองว่าความถูกต้องของสารสนเทศที่ปรากฏในผลงานเหล่านี้