บทที่ 5
ส รุ ป แ ล ะ อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง 

อภิปรายผลการทดลอง

          การทดลองตอนที่ 1  หาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               การหาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นโดยใช้ผ้ายืด  ผ้ามัน  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  และ

ผ้าป่าน  จะพบว่าผ้าป่านสามารถปัดแป้งได้ดีที่สุด  รองลงมาคือ  ผ้ายืด  ผ้ามัน  ผ้าไหม  และผ้าฝ้าย  ตามลำดับ  และสา

เหตุที่ีผ้าป่านมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีที่สุด  ก็เป็นเพราะผ้าป่านมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ ทำให้ซึมซับน้ำ

และสิ่งอื่น ๆ  เช่น  ฝุ่น  และละอองได้ดี  ทำให้เมื่อนำไปปัดฝุ่นแป้งแล้ว  ฝุ่นแป้งจะเหลืออยู่ที่ภาชนะเล็กน้อย  ซึ่งส่วนที่

เหลือนี้เกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้งนั่นเอง

           

          การทดลองตอนที่ 2  หาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               การหาชนิดของสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น  โดยนำสารเคมี    คือ   น้ำประปา

 น้ำมันมะกอก  และครีมทาผิว  มาชะโลมผ้าป่านเมื่อนำไปทดลองปัดฝุ่นแป้งในจาน  จะพบว่าครีมทาผิวปัดฝุ่นแป้งได้ดีที่

ี่สุด  รองลงมาคือ  น้ำมันมะกอก   และน้ำประปา  ตามลำดับ   ครีมทาผิวที่นำมาใช้ชะโลมผ้าป่านเมื่อปัดฝุ่นจะไม่มีฝุ่นติด

อยู่ที่ภาชนะเลย    เมื่อใช้น้ำประปาก็ไม่มีฝุ่นติดอยู่ที่ภาชนะเลยแต่เมื่อแห้งแล้วที่ภาชนะจะมีคราบฝุ่นหลงเหลืออยู่    ส่วน

น้ำมันมะกอกเมื่อใช้แล้วจะไม่มีฝุ่นติดอยู่ที่ภาชนะเลย   แต่เมื่อแห้งแล้วจะเห็นเม็ดฝุ่นเป็นก้อน ๆ     ดังนั้น    ครีมทาผิวจึง

เหมาะในการช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น