โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับห้องสมุดดิจิทัล

1.เรื่องไม้ปัดฝุ่นไฮเทค

แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน

2.1  ที่มาและความสำคัญ

               บ้านเรือนโดยทั่วไปมักจะมีฝุ่นละอองมาก  จึงต้องหมั่นทำความสะอาดบ้าน  ฝุ่นละอองนี้ค่อนข้างจะกวาดยาก

 เนื่องจากฝุ่นละอองมีน้ำหนักเบาและฟุ้งกระจายง่าย  ในฝุ่นที่ปล่อยทิ้งไว้นานอาจเป็นที่อยู่ของพวกไร  ทำให้เกิดโรคต่าง

ๆ  เช่น  หอบ  หืด  โรคทางเดินหายใจ  เป็นต้น  จึงต้องทำความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ  โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นซึ่งมีราคา

แพง  ผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ไม้ปัดฝุ่นไฮเทคขึ้น  เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน  และลดเวลาในการทำความสะอาด  ทั้งยังทำ

ให้การทำความสะอาดไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

2.2.  แนวคิดในการทำสิ่งประดิษฐ์

               การจัดทำไม้ปัดฝุ่นไฮเทคนี้ขึ้นเพื่อทำความสะอาด  โดยวิธีการปัดฝุ่น  โดยศึกษาว่าผ้าชนิดใดปัดฝุ่นได้ดี  หา

สารเคมีที่ประสิทธิภาพในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้ดีและหาความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสม