7.  นิยามเชิงปฏิบัติการ

      roll.gif

ไม้ปัดฝุ่นไฮเทค  หมายถึง  อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อปัดฝุ่น  โดยเมื่อกดสวิตซ์แล้ว
                                                 มอเตอร์จะหมุนทำให้ปัดฝุ่นได้สะดวกขึ้นและ
                                                 ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย

ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น  หมายถึง  ระดับความสะอาดของภาชนะที่ใช้
                                                            ไม้ปัดฝุ่นไฮเทคช่วยขจัดฝุ่นทำความสะอาด

 

 3d_darkbg_b_home.gif