ตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง

 

การทดลองตอนที่  1  หาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

  จุดมุ่งหมาย               เพื่อหาชนิดของผ้าที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

   สมมติฐาน                ผ้าที่ใช้ปัดฝุ่นต่างชนิดกัน  จะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

   ตัวแปรต้น               ชนิดของผ้า

   ตัวแปรตาม             ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

   ตัวแปรควบคุม       พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                                                  ความเร็วของการปัดฝุ่น,เวลาที่ปัดฝุ่น

   

 

ารทดลองตอนที่ 2   หาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

  จุดมุ่งหมาย                 เพื่อหาชนิดของสารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

  สมมติฐาน                   ผ้าป่านที่ชโลมด้วยสารต่างชนิดกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน

  ตัวแปรต้น                   ชนิดของสาร

  ตัวแปรตาม                 ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

  ตัวแปรควบคุม           พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                                                                      ความเร็วของการปัดฝุ่น, เวลาที่ปัดฝุ่น

   

  การทดลองที่  3  หาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น        

จุดมุ่งหมาย               เพื่อหาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

สมมติฐาน                 ความเร็วของมอเตอร์ต่างกันจะมีผลต่อประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นต่างกัน                                  

ตัวแปรต้น                 ความเร็วของมอเตอร์

 ตัวแปรตาม               ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

 ตัวแปรควบคุม          พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,                                                                                               ความเร็วของการปัดฝุ่น, เวลาที่ปัดฝุ่น

 

    การทดลองที่  4  ทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน

      จุดมุ่งหมาย              เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นในการใช้งาน

      สมมติฐาน               ไม้ปัดฝ่นที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ตัวแปรต้น                สภาพการใช้งาน

      ตัวแปรตาม              ประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

      ตัวแปรควบคุม         พื้นที่ผิวของภาชนะ,ความยาวผ้า, ความกว้างของผ้า,ความเร็วของการปัดฝุ่น,เวลาที่ปัดฝุ่น

 

.....  HOME .....