ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมเพาะต้นกล้าในกระถางดินเผาและถุงพลาสติก เนื่องจากว่าสะดวกเพราะมีขายทั่วไปตามท้องตลาด ทำให้มักจะพบปัญหาหลายอย่างด้วยกัน เช่น การเพาะในกระถางดินเผา เมื่อต้นกล้ามีขนาดใหญ่ขึ้น จะเอาออกจากกระถางเพื่อนำไปปลูกลงในดินได้ยาก บางทีกระถางอาจแตก การเพาะลงในถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยที่ยากต่อการกำจัด

 

 ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงร่วมกันคิดที่จะผลิตกระถางที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เวลาที่นำต้นกล้าไปปลูกลงในดินไม่ต้องแกะต้นไม้ออกจากกระถาง จากการเรียนวิชากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอน จะใช้กาบมะพร้าวหุ้มกิ่งตอนเสมอ ผู้ทำโครงงานจึงคิดร่วมกันว่าจะทำกระถางต้นไม้จากกาบมะพร้าว โดยใช้วัสดุอื่น ๆ ผสมด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

                            

  1. เพื่อผลิตกระถางต้นไม้จากกาบมะพร้าว โดยใช้วัสดุผสมต่างกัน คือ แกลบเผา และเปลือกถั่วลิสง
  2. เพื่อทดสอบความทนทานและการอุ้มน้ำของกระถางกาบมะพร้าวแต่ละชนิด
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวแต่ละชนิด คือ กระถางกาบมะพร้าวไม่มีวัสดุอื่นผสม กระถางกาบมะพร้าวผสมแกลบเผา และกระถางกาบมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสง

                

  1. ต้นไม้ที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวผสมเลือกถั่วลิสงจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
  2. กระถางกาบมะพร้าวมีความทนทานต่อการกระแทก

HOME    NEXT