ตารางที่ 1 ผลการทดลองการอุ้มน้ำของกระถาง

ชนิดของกระถาง

น้ำหนักของกระถาง ( กรัม)

ก่อนรดน้ำ

หลังรดน้ำ

กระถางดินเผา

1500

1510

กระถางกาบมะพร้าวไม่มีวัสดุผสม

600

800

กระถางมะพร้าวผสมแกลบเผา

600

900

กระถางมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสง

600

1000

 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความทนทานของกระถาง

ชนิดของกระถาง

ผลการทดลอง

กระถางดินเผา

แตก

กระถางกาบมะพร้าวไม่มีวัสดุผสม

ไม่แตก

กระถางมะพร้าวผสมแกลบเผา

ไม่แตก

กระถางมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสง

ไม่แตก

HOME    NEXT