จากการผลิตกระถางกาบมะพร้าวโดยมีวัสดุผสมต่างกัน 3 ชนิดแล้วนำไปทดสอบความทนทาน โดยการปล่อยให้กระถางกาบมะพร้าวทั้ง 3 ชนิด ตกจากระดับความสูง เมตร ปรากฏว่า กระถางกาบมะพร้าวทั้ง 3 ชนิดมีความทนทาน ไม่แตก คงสภาพเดิม เนื่องจากว่ากระถางกาบมะพร้าวทั้ง 3 ชนิดมีความยืดหยุ่นจากกาบมะพร้าว ทำให้เวลาตกลงไปที่พื้นจะช่วยลดแรงกระแทกลง จึงทำให้กระถางไม่แตก

    เมื่อนำกระถางกาบมะพร้าวทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบการอุ้มน้ำโดยการรดน้ำปริมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วตั้งทิ้งไว้ 2 นาที ปรากฏว่า กระถางกาบมะพร้าวทั้ง 3 ชนิดสามารถอุ้มน้ำได้ดีกว่ากระถางดินเผา สังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหลังการทดลอง เนื่องจากว่ากระถางกาบมะพร้าวมีช่องว่างที่ผิวด้านข้างมากกว่า จึงทำให้ดูดซับน้ำที่รดลงไปได้มากกว่า

และเมื่อนำกระถางกาบมะพร้าวมาทดลองวัดการเจริญเติบโตของไม้ โดยปลูกต้นฤาษีผสมในกระถาง ๆ ละ 1 ต้น ทำการทดลอง 3 การทดลอง ปรากฏว่าต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสงเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โดยสังเกตจากความสูงเฉลี่ยของทั้ง 3 การทดลอง ดังนี้ ต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวผสมเปลือกถั่วลิสงมีความสูงเฉลี่ย 36 เซนติเมตร ต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวผสมแกลบเผามีความสูงเฉลี่ย 33.3 เซนติเมตร ต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวไม่มีวัสดุผสมมีความสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่าต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวที่มีเปลือกถั่วลิสงผสมจะมีความสูงมากกว่าต้นฤาษีผสมที่ปลูกในกระถางกาบมะพร้าวชนิดอื่น เนื่องจากว่าเปลือกถั่วลิสงมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และช่วยในการเก็บความชื้นได้ดี( www.google.com)

   

    1.  การใช้วัสดุผสมควรหาวัสดุมาหลากหลายชนิด

ควรมีการทดลองต่อว่าส่วนผสมของเปลือกถั่วลิสงปริมาณเท่าใดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มากที่สุด

HOME