โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้" จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้ร่วม
พัฒนาผลงานเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางด้านการเกษตรอย่าง
มากมายหลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็นพืชสวน พืชไร่ และผลไม้ต่างๆ ก่อให้เกิดกาก และขยะมูลฝอย
จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนมาก  จึงคิดว่าควรจะหาวิธีการที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   

          จากการที่ได้เห็นว่ามีผู้นำเอากากจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังกล่าวนำกลับมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ซึ่งสามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาทำถ่านเชื้อเพลิง  คณะผู้ร่วมพัฒนา
ผลงานได้เกิดความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของถ่านไม้ที่สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นในภาชนะ  
หรือตู้ที่ปิดสนิทได้  โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นอับในตู้เย็น  เป็นต้น  จึงได้ทำการทดลองโดยนำการเอา
เปลือกทุเรียน และแกนข้าวโพดที่จะต้องถูกทิ้งไปเป็นขยะนำมาเผาและบดให้เป็นผงถ่าน  แล้วนำมา
ผสมกับแป้งเปียก  เมื่อแห้งแล้วนำมาขึ้นรูปให้สวยงามตามแบบพิมพ์ที่ต้องการ เช่น ลายการ์ตูน 
ลายผลไม้ หรือลายสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อดับกลิ่นในตู้เย็นของบ้านสมาชิกทุกคน  
ปรากฎว่ามีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีเช่นเดียวกับถ่านไม้  

          กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาผลงานมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นผลิตภัณฑ์
ในชุมชน  ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเอง  อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ  ลดการ
ตัดไม้ทำลายป่า  และยังเห็นว่าควรมีการนำกาก  เปลือกของผลไม้ชนิดอื่นที่มีในแต่ละชุมชนมา
ประยุกต์ใช้  เช่น  กากอ้อย มันสำปะหลัง เปลือกสับปะรด ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


กลับสู่หน้าหลัก