ครูที่ปรึกษา

ขอขอบพระคุณ ครูโน  ครูส้ม  และครูชู  
ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดทำโฮมเพจ  
ทำให้พวกเราได้ความรู้ใหม่ๆ มากมาย  
พวกเรารู้สึกชอบและสนุกกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดทำโฮมเพจ

ทำให้รู้ว่าไม่มีอะไรยากถ้าเราได้ลองลงมือทำ

ครูที่ปรึกษา 1
ครูที่ปรึกษา 2
ครูที่ปรึกษา 3
ชื่อ - นามสกุล : น.ส.ศรัณยา  จันทรางกูล ชื่อ - นามสกุล : น.ส.วิรุบล  จันตา ชื่อ - นามสกุล : น.ส.อภิชญา  ทาเปรียว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 พฤษภาคม พ.ศ.2520 วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 เมษายน พ.ศ.2522 วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 มกราคม พ.ศ.2513
วุฒิการศึกษา : คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก วุฒิการศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก วุฒิการศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์
                  ระดับชั้น ป.6, ม.3
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์
                  ระดับชั้น ม.2, ม.3
วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์
                  ระดับชั้น ป.5, ป.6
คติประจำใจ : ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คติประจำใจ : ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
นอกเสียจากเราไม่ได้ทำ
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

oujcs]tr;dgikgv'     คณะผู้จัดทำ
ธนพันธุ์  เมธาพิทักษ์.  ทำแล้วรวย 50

ชื่อ - นามสกุล : ด.ญ.ศวิตา  โล่ศุภกาญจน์ ชื่อ - นามสกุล : ด.ญ.กนกภรณ์  ทุมจินดา ชื่อ - นามสกุล : ด.ญ.พัชราภรณ์  อิชยาธิคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กันยายน พ.ศ.2535 วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 มีนาคม พ.ศ.2534 วัน/เดือน/ปีเกิด : 30 มิถุนายน พ.ศ.2534
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์          
คติประจำใจ : ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
นอกเสียจากเราไม่ได้ทำ
คติประจำใจ : ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
นอกเสียจากเราไม่ได้ทำ

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

อาชีพ.  กรุงเท

ชื่อ - นามสกุล : ด.ญ.ฐิชา  กรประเสริฐ ชื่อ - นามสกุล : ด.ช.ธนะภูมิ  ภูมิพานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด :7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 มกราคม พ.ศ.2535
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์
วิชาที่ชอบ : คอมพิวเตอร์
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีกว่าพรุ่งนี้ คติประจำใจ : ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
นอกเสียจากเราไม่ได้ทำ

ร์กับคุณภาพชีวิต ว.017.

กลับสู่หน้าหลัก