2.ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ 2 ก้อน

3.มอเตอร์ 4 เครื่อง

4. ใบพัด 4 ใบ

5.สายไฟขั้วต่อถ่านไฟฉาย

6.สวิตช์และกล่องควบคุม

7.เทปกาว

การประดิษฐ์เรือจากขวดน้ำพลาสติก

 

 

อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

1.ขวดน้ำชนิดใดก็ได้ 2 ขวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำ

 

1.นำขวดน้ำพลาสติก 2 ขวดมายึดให้ติดกันโดยใช้สกรูหรือเทปกาวก็ได้

 

 

2.นำแผ่นพลาสติกขนาดย่อม 2 แผ่นมาติดที่ปลายขวดและท้ายของขวด

โดยใช้ตะปูเจาะลงไปให้ยึดติดกัน

 

 

3.นำสวิชและกล่องควบคุมต่อกับสายไฟขั้วต่อถ่านไฟฉาย

 

 

4.นำมอเตอร์มายึดให้ติดกับแผ่นพลาสติกโดยอย่าให้มอเตอร์อยู่ใกล้กับขวด

มากนักเพราะอาจทำให้ใบพัดขูดกับขวดแล้วจะทำให้หมุนได้

 

 

5.นำถ่านมาติดกับขั้วแล้วลองกดสวิชว่าใช้ได้หรือไม่6.ลักษณะของรูปเสร็จสมบูรณ์