ในประเทศไทยตัวอย่างมูลฝอยที่สุ่มออกมา จะนำมาแยกองค์ประกอบเป็นประเภทต่างๆ 10 ประเภท ได้แก่


Combustible Wastes Non - Combustible Wastes
1. ผัก ผลไม้ เศษอาหาร
2. กระดาษ
3. พลาสติก
4. ผ้า
5. ไม้
6. ยางและหนัง 7. แก้ว
8. โลหะ
9. หิน กระเบื้อง
10. อื่นๆ
ที่มา : ดาวรุ่ง สังข์ทอง.เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการมูลฝอย.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร.2542.

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย