ผลงาน การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ นี้เป็นผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่พัฒนาโดย เด็กหญิงสกุลวรรณ โยมงาม, เด็กชายภาณุมาศ ปินตากุล, เด็กหญิงเขมพร ฝนคำอ้าย, เด็กชายฉกรรจ์ หิรัญวรากร, เด็กชายศุทธิโน โอสถ, เด็กชายชนะพล เกตุภู่ จากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง ภายใต้การดูแลของ นางมาลี ประทุมโทน, นาง สุกัญญา ทิพย์ศรี, นาย อานนท์ สายคำฟู ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library for SchoolNet) ในปี พ.ศ. 2546 เนคเทคยินยอมที่ให้ท่านสามารถนำผลงานนี้ไปใช้ได้เฉพาะส่วนตัวและการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
จุดประสงค์ของการพัฒนาผลงานนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ความรู้อันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของกลุ่มนักเรียนเอง โดยมิได้ทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลงผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด เนคเทคไม่ได้พัฒนาผลงานเหล่านี้เอง เนคเทคจึงไม่เป็นผู้ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลงเพิ่มเติม และไม่รับรองว่าความถูกต้องของสารสนเทศที่ปรากฏในผลงานเหล่านี้