ddddd

 

 

 

 

 โปรดคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ

 

 

 

แทนน้ำกรดในแบตเตอรี่ ความเป็นมา การศึกษาค้นคว้า การวัดค่ากระแสไฟฟ้า การเป็นกรดเป็นเบส รสชาติ