โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ ห้องสมุดดิจิทัล
การเปรียบเทียบสารละลายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ
รหัสผลงาน DLNS_034
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่ 078 หมู่ 2 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 0-5571-2819 โทรสาร 0-5571-2819