แหล่งข้อมูลและขอขอบคุณท่านผู้ให้ความรู้ทุกท่าน
www.geocities.com/lanna_old/index.html    
www.pinpia.com/lannafont.htm
 http://elanna.chaingmai.ac.th/lang/lang2.html
http://se-ed.net การดาวน์โหลดตั๋วเมือง
พระมหาบุญช่วย เขมจารี  วัดลอยเคราะห์ให้คำแนะนำต่าง ๆ
พ่อครูบุญคิด วัชรศาสตร์   ผู้สอนภาษาและวรรณกรรมล้านนาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

คุณศิริพงษ์   วงศ์ไชย   ผู้ที่สามารถเขียนและอ่านอักษรล้านนาได้

คุณสมัย    มูลคำ     ผู้ที่สามารถเขียนและอ่านอักษรล้านนาได้

คุณไฟโรจน์   มูลคำ   ผู้ที่สามารถเขียนและอ่านอักษรล้านนาได้

คุณโกศล   กันธะรส   ผู้ที่สามารถเขียนและอ่านอักษรล้านนาได้

แม่บัวซอน  ถนอมบุญ   ช่างซอ

คุณจันทร์ตา    เลาคำ   ช่างซอ

อ.สนั่น    ธรรมาธิ    นักอนุรักษ์ล้านนา

คุณบุญศรี   รัตนัง     ช่างซอ

คุณประพันธ์   แก้วเก๋  นักอนุรักษ์ล้านนา
ระบบการเขียนอักษรล้านนา ร.ศ.ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี   พิมพ์ครั้งที่ 1 ก.ย. 2524 โรงพิมพ์ มิตรนราการพิมพ์
   
วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา ลมูล จันทร์หอม พิมพ์ครั้งที่ 4 2538 จัดพิมพ์โดย สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์   เชียงใหม่
   
วรรณกรรมล้านนา อุดม รุ่งเรือง ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง กุมพาพันธ์ 2542

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่