จังหวัดที่ยังมีการใช้ภาษาล้านนา

าษาที่เรียกกันในปัจจุบันว่าภาษาล้านนาหรือกำเมืองนั้นเป็นภาษาที่ใช้กันในหมู่ชนเผ่าไทยยวนซึ่งตั้งถิ่นฐาน อยู่ในเขตล้านนาหรือภาคเหนือ
      ของประเทศไทยปัจจุบัน อันเป็นขอบเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา และแม่ฮ่องสอนเป็นสำคัญ
      
         กำเมืองดังกล่าวนี้มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด จะสังเกตได้จากการฟังสำเนียงของแต่ละจังหวัด บางจังหวัดมีความแตกต่างกันมาก
      แต่บางจังหวัดก็มีความใกล้เคียงกัน จนแยกไม่ออกเช่นกัน เสียงที่ต่างกันนั้นจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ เช่น วรรณยุกต์ตรี และวรรรยุกต์จัตวา
น๊ำ
น๋ำ
ฮู๊
ฮู๋
อู๊
อู๋
   
              การพูดกำเมืองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเช่นปัจจุบันได้มีการนำเอาภาษาไทยมาผสม
              คำเมืองที่เก่าๆ เด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้จักเลย ยกตัวอย่างเช่น
 
                                                  ข้าวหลามแจ้ง  ก็คือ  หลอดไฟ
                                                   ตั๋ง   ก็คือ  เตียงนอน
ฟังเสียงสำเนียงของแต่ละจังหวัด

 


 

 

                    คำกล่าวต้อนรับ(ภาคภาษากลาง)
ยินดีต้อนรับสู่โลกของภาษาและวรรณกรรมล้านนา   เราเป็นคนล้านนาจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาช่วยกัน
ูอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมล้านนาไว้ตราบนานเท่านาน  และช่วยกันเผยแผ่ให้แก่คนที่ไม่เคยรู้จักได้รู้จัก