ลำพูน
      จังหวัดลำพูนเดิม ชื่อ " หริภุญชัย " เป็นเมืองโบราณที่ สุดใน ภาคเหนือตอนบน โดยมีอายุกว่า 1,340 ปี ตามพงศาวดารโยนก เล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมือง หริภุญชัย โดยมี ฤๅษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวก เม็งคบุตรหรือชนชาติมอญ มาสร้างบ้านเมืองขึ้นในระหว่างพื้นที่แม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำกวง และ แม่น้ำ ปิง เมื่อสร้างเสร็จแล้วส่งทูตไปเชิญราชธิดา กษัตริย์เมือง ละโว้ ( จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบัน ) ทรงพระนามว่า " พระนางเจ้าจามเทวี " มาเป็น ปฐมกษัตริย์ เมือง หริภุญชัย สืบราชวงศ์กษัตริย์หลายพระองค์ จนกระทั้งถึงสมัย พระยายี จึงได้เสียการปกครองให้แก่ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางภาคเหนือตอนบนเป็น อาณาจักร ล้านนา ต่อมาถึงราชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าสินมหาราช เมืองหริภุญชัย จึงได้รวมอยู่ใน อาณาจักร ไทย และในปี พ.ศ. 2475 เมือง หริภุญชัย จึงได้เปลี่ยนเป็น จังหวัด ลำพูน มีผู้ว่าราชการจังหวัด ดูแลจนถึงปัจจุบัน
ในด้านลักษณะทั่วไปของ จังวัดลำพูน ที่ตั้ง และขนาดของจังหวัดลำพูน อยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจาก จังหวัด กรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้น รุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้น แวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ขนาดของจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มี ขนาดเล็ก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505,882 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อนละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้าที่สุดประมาณ 43 กม. แล้วยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. จังหวัดลำพูนมีจังหวัดทั้งหมด 7 จังหวัด กับอีก 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอ เมืองจังหวัดลำพูน, อำเภอ ป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และ กิ่งอำเภอ เวียงหนองล่อง

อาณาเขตที่ติดต่อ

ทางทิศเหนือ      ติดต่อกับ อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่
ทางทิศใต้         ติดต่อกับ อำเภอเถิน จ. ลำปาง และ อ.สามงาม จ. ตาก
ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ. หางดง อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ด้านภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบรุ่ม โดย เฉพาะทางตอนใต้ของจังหวัด และอาณาบริเวณทางตอนกลาง ทางตอนเหนือ เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในเขต อ.ลี้ และ อ.แม่ทา มีภูเขาสูงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 2 อำเภอที่กล่าวไป และมี เทือกเขขา ขุนตาลที่กั้นกลาง ระหว่าง 2 พื้นที่ คือ อ.แม่ทา จ.ลำพูน กับ อ. ห้างฉัตร จ. เชียงใหม่ ส่วนทางด้านภูมิอากาศ จังหวัด ลำพูนมีภูมิอากาศทั่วไป ไม่ร้อนจัด และไม่หนาวจัดมากเกินไป ในปี พ.ศ. 138 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,048.1 มิลมิเมตร