สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่พบในการสัมภาษณ์

1. สารเคมีต่างๆที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนประชาชน
2. การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนบริเวณนั้น
3. เกิดจากการสร้างเขื่อน วังทองขึ้นมา ก็ทำให้น้ำเริ่มเสีย ต่อมาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา ยิ่งทำให้น้ำเน่าเสียไปใหญ่
4. การปล่อยน้ำทิ้งจากที่ต่างๆไม่มีการบำบัด จึงทำให้เกิดปัญหามลพิษทางกลิ่น
5. อาจมาจากร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำหรือโรงงานอุตสาหกรรม
6. เกิดจากซากของสัตว์ที่ผู้คนนำมาทิ้ง เกิดการเน่าเหม็น
7. น้ำกวงใช้การไม่ค่อยได้นอกจากการนำมารดน้ำต้นไม้เพราะน้ำไม่สะอาดมีสีดำ แต่ช่วงนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือน 3 ปีที่แล้ว
8. ปี 2536 มีปัญหาอย่างหนักเพราะโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มตั้งขึ้นได้ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำโดยไม่มีการบำบัด และ
     ช่วงนั้นยังไม่มีการตรวจสอบและการดูแลอย่างเข้มงวด
9. มีคราบน้ำมันหรือสิ่งปฏิกูลอยู่บนผิวน้ำ จากน้ำที่เคยใสก็เปลี่ยนเป็นสีเขียว ขุ่น
10. การเจริญของอุตสาหกรรมและการเพิ่มจำนวนของคนในชุมชนทำให้น้ำ เน่าเสียมากขึ้น
11. การปิดฝายน้ำล้นเพราะจากการที่ไม่ได้เปิดฝายน้ำล้นทำให้เศษขยะที่ลอยมากับน้ำไปหมักหมม ทำให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น
ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องจากบุคคลในชุมชนต่าง
1. อยากให้เทศบาลมาช่วยทั้งในเรื่องการรณรงค์ รักษาสภาพน้ำหรือช่วยในเรื่องการสร้างท่อบำบัด
2. ให้เทศบาลหมั่นตรวจสอบดูแลน้ำกวงให้มากขึ้น
3. ควรมีบ่อพักบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำจริง
4. เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมาดูแลให้มากกว่านี้
5. ควรจัดกิจกรรม รณรงค์ในเรื่องของขยะในแม่น้ำกวง
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมั่นติดตามดูแล บริเวณบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ำกวง
7. ควรช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
8. เทศบาลควรเปิดฝายน้ำล้นออกเพื่อไม่ให้แม่น้ำเกิดกลิ่นเหม็น
               จากที่มีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางความต้องการของบุคคลในชุมชนรวมกับผลการทดสอบ
ตรวจวัดคุณภาพของน้ำโดยใช้ค่า COD แทน ค่า DO เพราะสามารถนำค่ามาเปรียบเทียบกันได้ จากหลาย
ปัญหาและหลายข้อเรียกร้องต่าง ๆ ทางกลุ่มของโครงการฯ จะนำเสนอออกมาในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ
ส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองลำพูน หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลของชุมชนนั้น หนังสือเล่มเล็ก
,แผ่นพับ แจกให้คนในชุมชนเพื่อเป็น การรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำกวงเพื่อให้ตรงกับความหมายของ
ชื่อโครงการที่ว่า "The River of life"
ข้อเสนอแนะในการทำโครงการ
           ในการทำโครงการครั้งนี้เกิดปัญหามากมายแต่ก็อย่างที่เขาว่ากันปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ ทางกลุ่ม
จะขอยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะครับคือปัญหาของการหาชุดตรวจวัดหาค่า DO ในน้ำซึ่งได้กล่าวไว้ใน
"เกี่ยวกับโครงการ" ซึ่งจากปัญหาครั้งนี้เราทั้งกลุ่มคิดหาทางแก้ปัญหาอยู่นานพอสมควรเหมือนกันในที่สุด 
คุณครูสอนวิทยาศาสตร์ของเพวกเราก็แนะแนวทางว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เราสามารถทอลองได้หลายวิธี
 ถ้าเราจะยืนยันว่า DO เป็นตัววัดค่าเราก็ต้องหาชุดตรวจนี้ให้ได้แต่ว่าที่เราจะได้เราก็คงส่งผลงานไม่ทันแวลาแล้ว
ล่ะดังนั้นเราจึงดำเนินการศึกษาว่าเราจะหาเครื่องมือวัดตัวอื่นมาแทนซึ่งชุดตรวจชุดนั้นต้องสามารถอ้างอิงผลคล้ายก็
DO มากที่สุด ในที่สุดเราก็ศึกษาค้นพบว่ายังมีค่าตรวจวัดอีกแบบหนึ่งซึ่งชื่อว่า COD ซึ่งค่าที่สามารถตรวจวัดได้
สามารถนำมาอ้างอิงกับ DO ได้ จากปัญหาหลายปัญหาจากการทำโครงการนี้และนำผลของโครงการมาพัฒนาเป็น
Web page เพื่อเผยแพร่สิ่งที่เราได้ศึกษา ซึ่งเราได้เรียนรู้หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างจากการทำงานร่วมกันมากมาย
และได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า ตลอดจนได้เป็นตัวแทนในการปลุกจิตใต้สำนึกของการรณรงค์การอนุรักษ์รวมกับ
ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  กลุ่มหนึ่ง แต่เราก็หวังว่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเมืองไทยและของโลกเราไว้ได้