[NTL] [NITC] [NECTEC] [MY SCHOOL]
กาวพฤกษชาติ...นำวัสดุในท้องถิ่นคือเมล็ดข้าวเหนียวชนิดเม็ดหักผสมสีจากพืชธรรมชาติ...THE PRINCE ROYAL' COLLEGE.....

ความเป็นมา


เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์และ
การทดลอง

ผลการทดลอง


สรุปผลการทดลอง

ผู้จัดทำDisclaimer