คณะผู้จัดทำ: โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์: 073-411031 แฟกซ์: 073-411031

|SchoolNet|NECTEC|KU|

เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป , ความละเอียดจอภาพ 800x600 พิกเซล, Textsize Medium

นานาทัศนะ
"...อยากให้นักเรียนมองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว..."
ลือชา ลดาชาติ
"...การเรียนรู้มิได้มีเฉพาะในห้องเรียนหรือตำราเพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดขึ้นได้โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจึงเป็นทักษะที่ถาวร..."
อภิญญา ยกเส้ง
"...รู้จักบูดูสายบุรี ตั้งแต่ยังไม่ได้เหยียบย่างมาถิ่นนี้ จนเมื่อเป็นคนสายบุรีเต็มตัว จึงได้รู้ซึ้งถึงรสชาติ..."
กาญจนา ดำเกลี้ยง
"...ปลาร้าโกอินเตอร์ไปแล้ว แต่บูดูยังไปไม่ถึงไหนเลย..."
กลุ่มผู้พัฒนาผลงาน
หน้าหลัก ประวัติการผลิตบูดู ปลากะตัก กระบวนการผลิตบูดู กระบวนการวิทยาศาสตร์กับการผลิตบูดู การนำบูดูไปประกอบอาหาร ลักษณะของบูดูที่ดี เอกสารอ้างอิง
เกริ่นนำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี คือ การผลิตบูดู บูดูเป็นอาหารพื้นเมืองประเภทหมัก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ประกอบกับองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าของคนรุ่นหลังเพื่อที่จะพัฒนาให้อาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และถูกต้องตามหลักโภชนาการ กลุ่มผู้พัฒนาผลงานจากโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความคิดที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับบูดูออกเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาค้นคว้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

กลุ่มผู้พัฒนาผลงานขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ที่ให้โอกาสและทุนสนับสนุนในการจัดทำผลงานชิ้นนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เมนู
หน้าหลัก
 ประวัติการทำบูด
   ปลากะตัก
  การผลิตบูด
    วิทยาศาสตร์กับการผลิตบูด
   การนำบูดูไปประกอบอาหาร
    ลักษณะของบูดู
  เอกสารอ้างอิง


Disclaimer