(1)       กลุ่มผู้พัฒนาจะต้องจัดทำข้อเสนอผลงาน จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

  * แบบฟอร์ม AP4601 โดยจะต้องกรอกรายละเอียด และลงนามรับรองให้ครบทั้ง 5 ส่วน
      สำหรับกลุ่มผู้พัฒนาที่มีความประสงค์จะส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทางอินเทอร์เน็ต จะต้องลงนาม
      รับรองในส่วนที่ 6 พร้อมแนบหลักฐานการขอรับบัญชีอินเทอร์เน็ตด้วย

  * เอกสารข้อเสนอผลงาน จัดทำตามรายละเอียดในข้อ 2

(2)       จะต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ภายในวันที่ 8 กันยายน 2546 พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
มายัง     โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
(SchoolNet)
                        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
                        เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

(3)     สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม AP4601 ได้ที่ http://school.net.th/library/webcontest2003/

                                                                                            

 

                (กรุณาศึกษาตัวอย่าง “พลังงานกลของแมวขณะตกจากที่สูง”)

2.1          ชื่อผลงาน

2.2           ระดับชั้น (ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา)

2.3           วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ศึกษา

2.4           แรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า

2.5           แนวทางการศึกษาค้นคว้า

2.6           สารสนเทศของผลงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)

                  q ภาษาไทย       q วิทยาศาสตร์ q ภาษาต่างประเทศ     q สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                  q คณิตศาสตร์  q ศิลปะ           q สุขศึกษาและพลศึกษา q  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

2.7           รายละเอียดของการพัฒนา

·        เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่คาดว่าจะใช้ เช่น GifAnimation, Window Media Maker

·        มัลติมีเดียที่คาดว่าจะพัฒนา เช่น วีดิทัศน์ แสดงการทำงานของรอก

·        โครงสร้างของเนื้อหา

2.8           ตัวอย่างบรรณานุกรม