1. วิธีการส่งผลงาน

(1)     กลุ่มผู้พัฒนาจะต้องส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

  * แบบฟอร์ม AP4602

  * ผลงาน ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยบันทึกลง CD-ROM/Diskette พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง
      แล้วส่งทางไปรษณีย์ หรือนำผลงานใส่ในพื้นที่บนเครื่อง
SchoolNet ทางอินเทอร์เน็ต

  * แบบรายงานประกอบผลงาน จัดทำตามรายละเอียดในข้อ 2 พร้อมส่งไฟล์มาด้วย

(2)     กลุ่มผู้พัฒนาสามารถเลือกวิธีส่งผลงานได้ 2 วิธี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

วิธีที่ 1 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ จะต้องบันทึกลง CD-ROM หรือ Diskette
            (ใส่กล่องบรรจุให้เรียบร้อย พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง) หากคณะกรรมการติดตามตามรายละเอียดการ
            ติดตั้งแล้วไม่สามารถเรียกดูผลงานได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้น
            กรุณาส่งผลงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2547 (พิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง
                        โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
(SchoolNet)

                        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

                        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

                        เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
            วิธีที่ 2   ส่งผลงานทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มผู้พัฒนาจะต้องนำผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ใส่ในพื้นที่ (ที่กำหนดให้)
            บนเครื่องให้บริการ
SchoolNet และกรอกแบบฟอร์ม AP4602 พร้อมส่งแบบรายงานประกอบผลงานได้
            ทางอินเทอร์เน็ตที่
http://school.net.th/library/contest2003/ap4602.html
            ภายในวันที่ 5 มกราคม 2547 เวลา 24.00 น. หากคณะกรรมการไม่สามารถเรียกดูผลงานได้
            คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้น

(3)     สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงาน (แบบฟอร์ม AP4602) ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://school.net.th/library/webcontest2003/

2. แบบรายงานประกอบผลงาน

2.1         ชื่อผลงาน

2.2          ระดับชั้น (ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา)

2.3          วัตถุประสงค์ของหัวข้อที่ศึกษา

2.4          บทคัดย่อ

2.5          ขั้นตอนการดำเนินงาน และการแบ่งความรับผิดชอบของกลุ่มผู้พัฒนา

2.6          สารสนเทศของผลงานเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)

                  q ภาษาไทย       q วิทยาศาสตร์ q ภาษาต่างประเทศ   q สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                  q คณิตศาสตร์  q ศิลปะ           q สุขศึกษาและพลศึกษา q  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      

2.7          รายละเอียดของการพัฒนา

·       เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลงาน

·       มัลติมีเดียที่ปรากฏในผลงาน

·       โครงสร้างของเนื้อหา พร้อมทั้งระบุชื่อไฟล์ทั้งหมด และแนบเว็บเพจหน้าแรกมาด้วย

2.8          บรรณานุกรม

2.9          ปัญหาที่พบในการพัฒนาผลงาน และแนวทางการแก้ไข

2.10      รายละเอียดการติดตั้งผลงาน (สำหรับผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์)