รายชื่อกลุ่มพัฒนาผลงานระดับประถมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ลำดับ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มผู้พัฒนาผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 อาจารย์ที่ปรึกษา 3 จังหวัด
1 DL_B_P002 ต้นไม้ให้สีจากธรรมชาติ ปราโมชวิทยารามอินทรา เด็กหญิงพลอยชนก ลิ้มสถาพรพงศ์ นางสาวพนิกา ศรีแย้ม นางสาวอุบลรัตน์ ผดาวงศ์   กรุงเทพฯ
2 DL_B_P005 บินได้อย่างไรFLY กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายหะริน  จงเจริญรัตน์ นายวิชัย   สีสุด     กรุงเทพฯ
3 DL_B_P009 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ เซนต์คาเบรียล เด็กชายอัยยวิน รัตนเพียร นายประมวล พาณิชย์ นาย นรินทร์ แก้วมงคลสุข   กรุงเทพฯ
4 DL_B_P011 ภาษาถิ่นไทยในเพลง ดวงวิภา เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงศ์พร้อมสุข นางสาวหนูเลียบ จันทราช นางสาวมณฑกานต์ ยิ่งพุทธิรัตน์ นางสาววิภาภรณ์ ศรีม่วง กรุงเทพฯ
5 DL_B_P012 คิดคล่องสมองไว ดวงวิภา เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติสุบรรณ นางอรุณศรี  พจน์จำเนียร นางสาวเมษยา  กลมเกลา นางสาวรัตนาภรณ์ พูนกัน กรุงเทพฯ
6 DL_B_P032 หินงอกหินย้อยในโรงเรียนของเรา ราชวินิต เด็กชายภคพล  กุลพิจิตร นายกังวาฬ เศรษฐถาวร     กรุงเทพฯ
7 DL_C_P004 การศึกษาห้วยยางโทนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ทองทาบพิทยา เด็กหญิงกนิษฐา  ทองคุ้ม นายบำรุง  บุญพาสุข นาย สมศักดิ์  ยังรักษา นางสุภาพร  วงศ์เชียงศรี ลพบุรี
8 DL_C_P008 การทำรองเท้า ดิศกุล เด็กหญิงจันจิรา ชนากิตตินิวัฒน์ นางสาวสุนาพร  นิ่มอิ่ม นาง ญานี สอสอาด นางยุพา  บุญประเสริฐ กาญจนบุรี
9 DL_C_P024 การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน รอตเสวกวิทยา เด็กชายปรัชญา  พรามโต นาย สุรชัย  นาคสมบูรณ์ นางสาวสุภาพร ศรีมงคล   พระนครศรีอยุธยา
10 DL_C_P025 การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง นาคประสิทธิ์ เด็กหญิงศิวพร  มาประชา นายอภิสิทธิ์  คุ้มรักษา นาย วิสุทธิพงศ์  จงดี นางสาวกรรนิการ์  จงดี นครปฐม
11 DL_N_P001 กระถางต้นไม้สำเร็จรูป พินิจวิทยา เด็กหญิงธันยพร  อนุรักษ์สุวรรณ นายอำนาจ เบาจิตต์ นาย สมพล ปูสาร นาง จิราพร  ปันเทียม ลำปาง
12 DL_N_P006 ลางบอกเหตุของมด อนุบาลภูซาง เด็กหญิงปลิตา  ปัญญาดี นางสายหยุด  ศรีจันทร์ นาย เพทาย  ศรีจันทร์ นาย จำนงค์   จันแปงเงิน พะเยา
13 DL_N_P007 สารดูดกลิ่นจากเปลือกผลไม้ ภัทรวิทยา เด็กหญิงศวิตา  โล่ศุภกาญจน์ นางสาวศรันยา  จันทรางกูล นางสาววิรุบล  จันตา นางสาวอภิชญา  ทาเปรียว ตาก
14 DL_N_P009 กับดักยุง ชุมชนบ้านห้วยลาน เด็กชายสมพงษ์  ฟองกาวี นางสาวเม็ดแก้ว  เจนใจ นาย สมิง  ใสสม นาย สังวร  จันทร พะเยา
15 DL_N_P018 การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เด็กหญิงสกุลวรรณ  โยมงาม นางมาลี  ประทุมโทน นาง สุกัญญา  ทิพย์ศรี นาย อานนท์  สายคำฟู ลำปาง
16 DL_N_P021 ประเพณีการไปวัดแบบล้านนา อนุบาลเชียงใหม่ เด็กหญิงปติมาภรณ์  พลับพลาทอ นายสมฤกษ์  พอกจันทร์ นาย ธวัฒชัย  ใบโสด นาย  วิฑูนย์  พันขัน เชียงใหม่
17 DL_NE_P013 ลายพิมพ์เทียนพรรษาวัดทุ่งศรีเมืองอุบล อนุบาลอุบลราชธานี เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โกศัลวัฒน์ นายสมเกียรติ  โกศลานนท์ นาย  ราเชนทร์ จุลทุม   อุบลราชธานี
รายชื่อกลุ่มพัฒนาผลงานระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ลำดับ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มผู้พัฒนาผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 อาจารย์ที่ปรึกษา 3 จังหวัด
1 DL_B_S029 การจูบกันของมด เขมะสิริอนุสสรณ์ นางสาวกนกวรรณ  ฉายเรือง นางสาวสิมาลี  เลิศฤทธิ์ศิริกุล นางปนัดดา  กิ่งมณี นางสาวสมพร  วงศ์ประไพโรจน์ กรุงเทพมหานคร
2 DL_B_S019  To be Comicker เซนต์คาเบรียล นายสันต์  ตันติเมฆบุตร นางสาวกัญญา  สุนทรธัย     กรุงเทพมหานคร
3 DL_B_S014 การนำเสนอวรรณคดีไทยเรื่อง "มโนราห์"ในรูปแบบที่น่าสนใจ ทิวไผ่งาม นางสาวรสกร  ไทยเจริญ นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์     กรุงเทพมหานคร
4 DL_B_S074 พรรณไม้น้ำ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เด็กชายชาญชัย  อภิวัฒน์สกุลชัย นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล นางสาวจินดารัตน์  จรัสรังสีชล นายจักราวุธ  อุ่นสอาด กรุงเทพมหานคร
5 DL_B_S003  การขยายตัวของไม้ ปราโมชวิทยารามอินทรา เด็กชายวาทิต  ศรัญย์บุตร นางสาวพนิดา  ศรีแย้ม นางสาวอุบลรัตน์  ผดาวงศ์   กรุงเทพมหานคร
6 DL_B_S004  การเพาะเห็ดจากขอนไม้ ปราโมชวิทยารามอินทรา เด็กหญิงชาริณี  มิตรเมี้ยน นางสาวอุบลรัตน์  ผดาวงศ์ นางสาวพนิดา  ศรีแย้ม   กรุงเทพมหานคร
7 DL_B_S089 กาลเวลาผันเปลี่ยนไปกับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน : ตามรอยนิราศพระบาท ไผทอุดมศึกษา เด็กหญิงภัศธรินทร์  สงวงแก้ว นางสาวกาญจนา  กาญจนกุล นางชฎาภรณ์  สงวนแก้ว นางสาววิจิตรา  ศิริสัจจาพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
8 DL_B_S088 พลังสมองของมนุษย์ ยานนาเวศวิทยาคม นางสาววิภาพร  ชัยสัมพันธ์สกุล นางสาวพัชรี  พิพัฒวรรณกุล นางสาวพจมาน  หวังสันติวงศา นางศกุนตลา  โฆษิตชัยวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
9 DL_B_S007  Maths Trick ราชินี นางสาวภาสพร  กาญจนศรี นางสาวปราณี  ไตรทิพธำรงโชค     กรุงเทพมหานคร
10 DL_B_S022  มลภาวะทางอากาศ ราชินี นางสาวนภารัตน์  จิระวัฒนผลิน นางสาวปราณี  ไตรทิพธำรงโชค     กรุงเทพมหานคร
11 DL_B_S065 ทำไมยางลบจึงลบดินสอได้ สตรีศรีสุริโยทัย นางสาวศุภวรรณ  รัตนศุภศรี นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล นายสมชาย  ปอมกลับ นางสาวอ้อ  แซ่อึ๊ง กรุงเทพมหานคร
12 DL_B_S091 แนวทางการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กชายวิชินพงศ์  สินชัยศรี นางสาวสุขาดา  อ่อนประไพ นางสาววิมลรัตน์  สิงก์เรือง นางสาวปิยะนันท์  ปานนิ่ม กรุงเทพมหานคร
13 DL_B_S016  ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก อัสสัมชัญธนบุรี         กรุงเทพมหานคร
14 DL_B_S024  เตาเผาขยะลดมลพิษ อนุราชประสิทธิ์ เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มะลิวรรณ นางแววยูง  สุขสถิตย์ นายอนันต์  สุขไพเราะ นางสาวสุภารัตน์  โนโชติ นนทบุรี
15 DL_B_S008  เครื่องปั้นดินเผาเขียนสี ธัญรัตน์ นางสาวอรุณ  เกษศรีรัตน์ นายบุญเลิศ  อละสัตย์ นายน้ำเพ็ชร  วุฒิอนันต์ชัย นางสาวเดือนเพ็ญ  บัณฑุวัฒนะ ปทุมธานี
16 DL_B_S085 การผลิตกระดาษจากต้นธูปฤาษีและผักตบชวา บางพลีราษฎร์บำรุง นายวัลลภ  สำเภากิจ นายเฉลิม  ติ๊บคำ นายอาทิจจ  สาเงิน นางสาววรรณกูล  วัฒนศฤงคาร สมุทรปราการ
17 DL_B_S082 หมากเพื่อชีวิต ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เด็กหญิงธันยมัย  ฐิโณทัย นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล นายคณิต  ชนกศรีธรกีนติ   สมุทรปราการ
18 DL_C_S070 การควบคุมอุปกรณ์ และการส่งข้อมูลผ่าน Printer Port เบญจมราชูทิศ นางสาวปวีณา  ธุรการวิทยา นายจิระศักดิ์  สุวรรณโณ     จันทบุรี
19 DL_C_S093 การลดต้นทุนผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติ อำนวยวิทย์พัฒน์ เด็กชายสุธี  จิรธรรมภิญโญ นางกัญญา  สุทธิศีล นายประสพ  อยู่สบาย นายหัสนัย  บุญชุ่ม จันทบุรี
20 DL_C_S063 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี ชลกันยานุกูล นายกองเวทย์  อ่อนละมูล นางชื่นชม  อมรพันธ์ นางโมฬีวรรณ  มานุพีระพงษ์ นางสาววาชรัตน์  สอนเครือ ชลบุรี
21 DL_C_S016  เครื่องปรับอากาศพลังน้ำ พนัสพิทยาคาร นายอภิชาติ  เสรีโรจนกุล นางแพรวตา  ผาสุก     ชลบุรี
22 DL_C_S017  การเตรียมสีย้อมเซลล์จากพืชธรรมชาติ พนัสพิทยาคาร นางสาวนภาพร  รุจิรามงคลชัย นางสาววิไล  อินทร     ชลบุรี
23 DL_C_S018 สมุนไพร รากหญ้าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ระยองวิทยาคม นายภัทรพล  ตั้งกลชาญ นายชนารัตน์  คำอ่อน นางอัจฉรา  รัตนวงษ์   ระยอง
24 DL_C_S024 ดาราศาสตร์ลี้ลับ ระยองวิทยาคม นางสาวรุจิรา  เทียบเทียม นางอัจฉรา  รัตนวงษ์ นายชนารัตน์  คำอ่อน   ระยอง
25 DL_C_S025 มารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์กันเถอะ - Microcontroller Lab ระยองวิทยาคม นางสาวชมพูนุช  ภิรมจิตร์ นางอัจฉรา  รัตนวงษ์ นายชนารัตน์  คำอ่อน   ระยอง
26 DL_C_S029 จิงจ้าน้ำ...ย่ำไปแต่ไม่จม ระยองวิทยาคม นายสรณ์ฐณัช  วงศิจิรปภัทร นายชนารัตน์  คำอ่อน นางอัจฉรา  รัตนวงษ์ นายอดิสร  วัฒวิสุทธิ์ ระยอง
27 DL_C_S073 ลึกลับมหัศจรรย์ในพลังงาน (Secretive Wonderful Energy) สัตยาไส เด็กหญิงสุทธิณัฐญาภา  มีกุล อาจารย์ปิ่นฤทัย  คำรังศรี อาจารย์ภิญญา  สุวรรณฉาย อาจารย์ขจิตวรรณ  พลชนะ ลพบุรี
28 DL_C_S090 ดาวอังคาร สัตยาไส นายเซ็งจุ้น  แซ่ลี นายอาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ภิญญา  สุวรรณฉาย อาจารย์ขจิตวรรณ  พลชนะ ลพบุรี
29 DL_C_S060 ดอกไม้ในชุมชนของเรา ลานสักวิทยา นางสาวอัญชลี  เขาชัด นางสาวจันทนา  มณีรัตน์ นางดุสิตา  อมาตยกุล   อุทัยธานี
30 DL_C_S071 การศึกษาค้างคาวถ้ำเขาฆ้องชัย ลานสักวิทยา นายทนงศักดิ์  ตั้งกมลศรี นายนวัตกรณ์  พลหาร นางดุสิตา  อมาตยกุล นายสุริยา  หาญชนะ อุทัยธานี
31 DL_N_S119 ครีมขัดเครื่องทองเหลือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร นายเอกระวี  ไตรวารี นายลิขิต  กล้ากสิกิจ นางสาวอังสุมาลิน  ยิมสนิท นางสาวสวามิณี  มนัสสา กำแพงเพชร
32 DL_N_S034 การเปรียบเทียบสารละลายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ วังแขมวิทยาคม นายชรัมภ์  เงินสุข นายไกรลาศ  แก้วเก่า นายวิรัช  วันบรรเจิด นายธงชัย  เลิศหงิม กำแพงเพชร
33 DL_N_S088 กาวพฤกษชาติ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กชายภฤศธีวัฒน์  ภัควนิตย์ นางสาวขัติยา  ปิยะรังษี นางสาวปิยเปรมกมล  วันติยา นายเรืองเดช สอนศรีนุสรณ์ เชียงใหม่
34 DL_N_S086 หัวใจวัยรุ่น ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิงนงลักษณ์  เจริญไชย นางสาวอัญชลีพร  ขันยาว นายเรืองเดช สอนศรีนุสรณ์ นางสาวปิยเปรมกมล  วันติยา เชียงใหม่
35 DL_N_S062 เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ) ยุพราชวิทยาลัย นายอภิวัฒน์  วิใจคำ นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
36 DL_N_S058 ดึ๋กดึ๋ยบ่งชี้น้ำ ยุพราชวิทยาลัย นางสาวสิริมล  หงษ์จ้อย นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
37 DL_N_S065 "เวียงกุมกาม" นามนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ความสามารถของคนสมัยก่อน ยุพราชวิทยาลัย นายวัชรพงษ์  มูลรินทร์ นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
38 DL_N_S055 น้ำอัดลม : คุณอนันต์หรือโทษมหันต์ ยุพราชวิทยาลัย นางสาวพนิตนันท์  ธิแปงวงศ์ นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
39 DL_N_S056 เจดีย์หลวงยอดหัก ยุพราชวิทยาลัย นายวรวิทย์  เทพแสน นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
40 DL_N_S048 พุทธศาสนาศึกษาแล้วได้อะไร ยุพราชวิทยาลัย นางสาวนันทรัตน์  เกิดสุข นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
41 DL_N_S064 ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ยุพราชวิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์  กันแก้ว นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
42 DL_N_S066 "ฟ้อนผี" ประเพณีที่กำลังจะถูกลืม ยุพราชวิทยาลัย นายวิกรานต์  หงษ์มณี นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
43 DL_N_S071 เจดีย์ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัย นายกิตติกานต์  เย็นกล่ำ นายอำพล  สงวนศิริธรรม นางพวงพยอม  อุสาหะ   เชียงใหม่
44 DL_N_S085 อิฐมอญมวลเบา ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นายสดใส  แก้วจะดี นายประพันธ์  นาบุญ     เชียงใหม่
45 DL_N_S084 น้ำตกบัวตองสามารถเดินขึ้นลง โดยไม่เกิดการลื่นไถลจริงหรือ ? ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นางสาวพันธนา  นาบุญ นายประพันธ์  นาบุญ     เชียงใหม่
46 DL_N_S007  กอล์ฟเกี่ยวข้องกับหลักการทางฟิสิกส์อย่างไร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายชนินทร์  นิลประภา นายพิภพ  ยอดอ้อย นายกำพล  น้อยตุ่น นางสาววันเพ็ญ  เสียงห้าว พะเยา
47 DL_N_S137 เทคนิคการสร้างจรวดขวดน้ำให้ไปได้ไกล ดงเจนวิทยาคม นายวัชรพงษ์  พวงคำ นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์ นายเทวิน  มูลวรรณ์ นายวิทวัส  ปัญจบุรี พะเยา
48 DL_N_S140 มะเฟืองกับเคมีภัณฑ์กำจัดคราบสกปรก ดงเจนวิทยาคม นางสาวศศิภา  กะทง นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์ นายเทวิน  มูลวรรณ์ นายวิทวัส  ปัญจบุรี พะเยา
49 DL_N_S142 กะต๊อก (ที่ดักจับปลา) ดงเจนวิทยาคม นายศราวุฒิ  ทิศสกุลใส นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์ นายเทวิน  มูลวรรณ์ นายวิทวัส  ปัญจบุรี พะเยา
50 DL_N_S141 Banana & Durian Reuse (กล้วย & ทุเรียนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา) ดงเจนวิทยาคม นางสาวณัชนันท์  เรียบร้อย นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์ นายเทวิน  มูลวรรณ์ นายวิทวัส  ปัญจบุรี พะเยา
51 DL_N_S123 น้ำเสียได้อย่างไร เฉลิมขวัญสตรี นางสาวจิราพร  มงคลรบ นายพิษณุ  พรหมคำ นางสาวสุรางค์  ประทุมโทน นางเตือนใจ  หินตั้ง พิษณุโลก
52 DL_N_S118 ภูเขาไฟลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย นายชยกร  โสตถิกุล นายภักดี  รัชตวิภาสนันท์ นางปิลันธา  สายคำฟู นายอานนท์  สายคำฟู ลำปาง
53 DL_N_S117 วงจรไนโตรเจนในตู้ปลาทะเลจำลอง ลำปางกัลยาณี นายปิยะณัฐ  คูเจริญ นายวินัย  พรประเสริฐผล นายอานนท์  สายคำฟู นางปิลันธา  สายคำฟู ลำปาง
54 DL_N_S132 สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่าเชื้อรา จักรคำคณาทร นายอนุสรณ์  ใจมุข นางสาวนภัสสร  รัตนงาม     ลำพูน
55 DL_N_S079 The River of life มงคลวิทยา นายสรภาคย์  นาตะโย นายจตุพล  อุปละ นางสาวนิติมา  นพบุรี นางสาวหทัยกาญจน์  อุบลพันธุ์ ลำพูน
56 DL_N_S015  ศึกษากระแสไฟฟ้าจากผักและผลไม้ ชัยมงคลพิทยา นางสาวพัชราภรณ์  ปลูกสร้าง นางสาวประเสริฐ  คชาธาร นางสุนันทา  นวรัตนารมย์   สุโขทัย
57 DL_NE_S049 ทำไมผีเสื้อมีสีปีกที่แตกต่างกัน แก่นนครวิทยาลัย เด็กชายขัตพันธุ์  จันทะวงษ์ศรี นางสุมาลี  เติมเตชาติพงศ์ นายวีรพล  เจริญชนม์   ขอนแก่น
58 DL_NE_S055 การจำแนกคำในภาษาไทย แก่นนครวิทยาลัย เด็กหญิงกุลธิดา  บุษราคัม นายเกรียงศักดิ์  แก้วจุมพล นายวีรพล  เจริญชนม์   ขอนแก่น
59 DL_NE_S056 การทำงานของผงซักฝอกและสารต่างๆที่สามารถใช้แทนกันได้ แก่นนครวิทยาลัย เด็กชายอรรถสิทธิ์  บุญบานเย็น นางสาวปราณี  มาจันทร์ นายวีรพล  เจริญชนม์   ขอนแก่น
60 DL_NE_S060 ฮีตสิบสอง ประเพณีชาวอีสาน แก่นนครวิทยาลัย เด็กชายพิชิตชัย  พงษ์ธรรม นางวรรณภา  พลพินิจ นายวีรพล  เจริญชนม์ นายทินกรณ์  วิปัสสา ขอนแก่น
61 DL_NE_S066 ปัสสวะมดเปลี่ยนสีธรรมชาติ, ทำเป็นน้ำส้มสายชู,แทนมะนาว แก่นนครวิทยาลัย นางสาวมนัสวี  ภูขามคม นายวีรพล  เจริญชนม์ นางสุมาลี  เติมเตชาติพงศ์   ขอนแก่น
62 DL_NE_S162 การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหาร แก่นนครวิทยาลัย นางสาวสุวารี  โคตรคำจันทร์ นางสาวกันยารัตน์  เอี่ยมกระสินธุ์ นายวีรพล  เจริญชนม์   ขอนแก่น
63 DL_NE_S027  กลองเส็งสัญญาณรวมพลัง สตรีชัยภูมิ นางสาววิภาวี  ประยูรชาญ อาจารย์วิไล  วรรณบุษปวิช อาจารย์กนก  อ้นถาวร อาจารย์ฉวี  อิทธิกุล ชัยภูมิ
64 DL_NE_S031  กลศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย สตรีชัยภูมิ นางสาวศิริพร  ญาติสมบูรณ์ อาจารย์กนก  อ้นถาวร อาจารย์พิสิทธิ์  ภาษี อาจารย์ผดุงศักดิ์  แสงเพชร ชัยภูมิ
65 DL_NE_S017  แมลงเพื่อนแท้เกษตรกร ห้วยแถลงพิทยาคม เด็กชายทรงพล  รักษาพันธ์ นางสาวแพรวพรรณ์  พฤกษ์ศรีรัตน์ นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา   นครราชสีมา
66 DL_NE_S137 กลไกการเคลื่อนที่อัจฉริยะ (Artificial Motion) จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายณรงค์เดช  อินทรสิทธิ์ นางทัศนีย์  บุญมาศ นายบุญเลี่ยม  บุญศรี นายประสาน  สุคำภา มุกดาหาร
67 DL_NE_S149 การเพิ่มพลังดูดซับคราบน้ำมันด้วยกรดอินทรีย์ สงวนหญิง นายมัดหวาย มีศิริ นางประดับ นาคแก้ว นางทองอาบ ธีรานนท์   สุพรรณบุรี
68 DL_NE_S150 ไม้ปัดฝุ่นไฮเทค สงวนหญิง นางสาวจิราภา ประเสริฐสกุล นางเจริญ อิ่มพันธ์แบน นายสมพร ศรีพิมลพันธุ์   สุพรรณบุรี
69 DL_NE_S015 โปรโตซัวในบึงหนองบัวลำภู หนองบัวพิทยาคาร นายวิทวัฒน์  วะสุรี อาจารย์พงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน อาจารย์พุทธา  สุวรรณละ อาจารย์พรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์ หนองบัวลำภู
70 DL_NE_S038 สมุนไพรไทยในถิ่นหนองวัวซอ หนองวัวซอพิทยาคม นายพิพัฒน์พงษ์  พิมพ์ศรี นายสหัสชัย  ถมยา นางจงกลณี  โอชิน   อุดรธานี
71 DL_NE_S041 แสงมหัศจรรย์จากสิ่งมีชีวิต หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวนาตยา  เคนถาวร นายสหัสชัย  ถมยา     อุดรธานี
72 DL_NE_S019  เทนนิส นารีนุกูล นางสาวสุปราณี  ตรุวรรณ์ นางสมปอง ตรุวรรณ์     อุบลราชธานี
73 DL_NE_S122 บูรณาการสามเหลี่ยมไปสู่รูปหลายเหลี่ยมกับชีวิตจริง พิบูลมังสาหาร นางสาวปรียาภรณ์  พาเรือง นายจตุพล  ชื่นตา นางปรารถนา  ชื่นตา นายพิศาล  พัวเพิ่มพูลศิริ อุบลราชธานี
74 DL_NE_S126 คณิตศาสตร์กับพานบายศรี พิบูลมังสาหาร นายวีรภัทร  แสนทวีสุข นายจตุพล  ชื่นตา นางปรารถนา  ชื่นตา นายพิศาล  พัวเพิ่มพูลศิริ อุบลราชธานี
75 DL_NE_S141 รู้ลึก รู้จริง รู้เรื่องปลา อัสสัมชัญอุบลราชธานี นายศิวภัทร  โทจันทร์ นางปริญญ์ทิพย์  แสนใจ นางสาววิภาวรรณ  ฉลวยศรี นางสาวสรกมล  เริงศิริ อุบลราชธานี
76 DL_S_S019 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรรักษาโรค ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายนันทศักดิ์  สุขแก้ว นายสัมพันธ์  ดำเพ็ง นางบำเพ็ญ  สามารถ นางสมพร  ทองสมัคร นครศรีธรรมราช
77 DL_S_S022 บูดูอาหารพื้นเมืองของปักษ์ใต้ สายบุรี "แจ้งประชาคาร" นางสาวนิธิตา  ใจเสมอ นายลือชา  ลดาชาติ นางสาวอภิญญา  ยกเส้ง นางกาญจนา  ดำเกลี้ยง ปัตตานี
78 DL_S_S015 E-School Botanical Garden by Deebuk ดีบุกพังงาวิทยายน นายประสิทธิ์ชัย  บุญเสริม นายทองด่วน  ไชยชนะ นายทรงเกียรติ  ตันทวีวงศ์ นายบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ พังงา
79 DL_S_S020 Mangrove forest the best of life ดีบุกพังงาวิทยายน นางสาวสุกัญญา  เพชรเพ็ง นายทรงเกียรติ  ตันทวีวงศ์ นายผดุง  ว่องนาวี นายบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ พังงา
80 DL_S_S028 คณิตพิศดาร ดีบุกพังงาวิทยายน เด็กชายวิริยะ  ลังกาวิเขต นายทองด่วน  ไชยชนะ นายทรงเกียรติ  ตันทวีวงศ์ นายบุญฑพ  เลี่ยนจำรูญ พังงา
81 DL_S_S017 ปูก้ามดาบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ ภูเก็ต นางสาวกณิกนันต์  ถิรตันติกุล อาจารย์ผ่องศรี  วิวัฒนสราญรมย์ อาจารย์ยุวดี  ชูภาพ อาจารย์พิมลพรรณ  ตัณฑวัฒน์ ภูเก็ต
82 DL_S_S016 เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย เคียนซาพิทยาคม นายสมชาย  แสงเพชร นายวิสัณห์  พาหะมาก นางสุภาพ  สิทธิศักดิ์ นางกมลทิพย์  ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี
83 DL_S_S026 กาวดักแมลงวันจากน้ำยายางพารา เคียนซาพิทยาคม นางสาววรรณรัตน์  หนูทอง นางนภาพร  คงไพสันต์ นายวิสัณห์  พาหะมาก นางกมลทิพย์  ชูแก้ว สุราษฎร์ธานี