รายชื่อผู้ที่สั่ง CD Linux SIS

     
 1.    |   นายสันติ ชนวัฒน์   |   โรงเรียนเบญจเทคโน บุรีรัมย์    
 2.    |   นายเกริกชัย โคตะสิน   |   โรงเรียนบ้านยางเอือด    
 3.    |   นายธนวัฒน์ สุขเกษม   |   โรงเรียนธารประสาทเพชรวิทยา    
 4.    |   นายสุทิน เสามั่น   |   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    
 5.    |   นายสนิท แก้วหนองแสง   |   โรงเรียนพิมายวิทยา    
 6.    |   นายสำเนียง ชวนนอก   |   -    
 7.    |   นางนันทนา อินพานิช   |   โรงเรียนวัดพระโต    
 8.    |   นายเอกพงษ์ วรรณพงษ์   |   -    
 9.    |   นายเคนวัฒน์ ฤทธิภาพ   |   โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์    
 10.    |   นายอธิปัตย์ บุณยานุเคราะห์   |   โรงเรียนมหิศราธิบดี    
 11.    |   นายเริงณรงค์ กงแก้ว   |   โรงเรียนรัตนบุรี    
 12.    |   นายสุพันธ์ ชนะสุข   |   -    
 13.    |   นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก   |   โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา    
 14.    |   นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์   |   -    
 15.    |   นายประเสริฐ พัดพิมาย   |   โรงเรียนบ้านจอแอ    
 16.    |   นายชูชีพ กสิผล   |   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์    
 17.    |   นายสุรพงษ์ วงละคร   |   โรงเรียนเมืองสุรินทร์    
 18.    |   นางธารินี ชายสำอางค์   |   โรงเรียนบ้านสำโรง    
 19.    |   นายวานิช บูรณ์เจริญ   |   โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190    
 20.    |   นางจรีวรรณ ชูตาลัด   |   โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)    
 21.    |   นางสาวปริม เปลี่ยนกลาง   |   โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา    
 22.    |   นางอาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์   |   -    
 23.    |   นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิ์ไกร   |   -    
 24.    |   นายปรีชา เหล่าพันนา   |   โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม    
 25.    |   นายสุเทพ เกิดสมนึก   |   โรงเรียนสังขะวิทยาคม    
 26.    |   นางนันทา แป้มดวงเนตร   |   โรงเรียนนางรอง    
 27.    |   นายสงกรานต์ ธิจิ่น   |   -    
 28.    |   นายบุญพลอย แอบจันอัด   |   โรงเรียนขามสะแกแสง    
 29.    |   นายประจวบ สีอะนนท์   |   -    
 30.    |   นายประกอบ ทิพย์จันทร์    |   -    
 31.    |   นายมนัส ชาติประมง   |   โรงเรียนสุนทรวัฒนา    
 32.    |   นางสุวรรณา นิยม   |   โรงเรียนบ้านโนนข่า(วินิตวิทยาคาร)    
 33.    |   นายสุขศิริ เพิ่มทรัพย์   |   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง    
 34.    |   นายวินัย ประทุมวัน   |   โรงเรียนหนองคูวิทยา    
 35.    |   นางสาวบรรจบ อินวกูล   |   โรงเรียนนางยางกลักพิทยาคม    
 36.    |   นางสาวนันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์   |   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม    
 37.    |   นายนที จันทร์เทียม   |   -    
 38.    |   นายอุทิศ แสนสวัสดิ์   |   โรงเรียนมารีวิทยา    
 39.    |   นางเสาวนีย์ คลาดโรค   |   โรงรียนภัคดีชุมพลวิทยาคม    
 40.    |   นายประหยัด จรงค์   |   -    
 41.    |   นางสาวพิสมัย โกกลางดอน   |   โรงเรียนไทยเจริญวิทยา    
 42.    |   นางสำราญ บุญสันเทียะ   |   โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี    
 43.    |   นางสาวสายบัว ดวงมณี   |   โรงรียนศรีเทพบาล    
 44.    |   นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ    |   โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์    
 45.    |   นายวิสิต สุธรรม   |   โรงเรียนตาจงพิทยาสวรรค์    
 46.    |   นายนิพนธ์ สมัครค้า   |   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    
 47.    |   นายสิริพงศ์ บุญแย้มวงศ์   |   -    
 48.    |   นายพิทักษ์ สุริยวงศ์   |   โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา    
 49.    |   นายดำริห์ ยอดสุรางค์   |   โรงเรียนราชประชานุเคราะห็    
 50.    |   นายธรพล ไวยวุฒินันท์   |   โรงเรียนพุทไธสง    
 51.    |   นางนิตยา วรพงศาทิตย์   |   โรงเรียนภูเขียว    
 52.    |   นางบัวผัน สุปะเม   |   โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์    
 53.    |   นายนิโรธ สมัตถภาพงศ์   |   โรงเรียนบ้านลาดใหญ่    
 54.    |   นายยุทธนา ศรีจำปา   |   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    
 55.    |   นายสิทธิศักดิ์ กระเชื่อมรัมย์   |   โรงเรียนละหานทรายรัชกาภิเษก    
 56.    |   นายจิรายุศ จินาวัลย์   |   -    
 57.    |   นางสุพิศ อภินันทศรี   |   โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราฎร์บำรุง)    
 58.    |   นายมานะ ประจงจิตร   |   โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล    
 59.    |   นายผจญภัย เครื่องจำปา   |   โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม    
 60.    |   นายยุทธนา เจริญดี   |   โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม    
 61.    |   นางประมวล บุญหลาย   |   โรงเรียนสงหวิทยาคม    
 62.    |   นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์   |   โรงเรียนกันทรารมณ์(มัธยม)    
 63.    |   นายสมศักดิ์ สีพิมพ์   |   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา    
 64.    |   นางสาวทิพย์วรรณ เกื้อสกุล   |   โรงเรียนสกุลศึกษา    
 65.    |   นายประเสริฐ ครุฑใจกล้า   |   โรงเรียนคอนสารวิทยาคม    
 66.    |   นายปิติ เกี่ยวศรีกุล   |   โรงเรียนวานิชวิทยา    
 67.    |   นายสมชาย พุทธเสน   |   โรงเรียนสตรีสิริเกศ    
 68.    |   นายสิทธิเดช แดงเพ็ง   |   โรงเรียนพัดดองวิทยา    
 69.    |   นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา   |   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ    
 70.    |   นางจิรัฐติ พิมพ์แสง   |   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    
 71.    |   นายองอาจ ภานุศรี   |   โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา    
 72.    |   นางลำดวน จิตร์สนธิ   |   -    
 73.    |   นายเกียรติ ปะหุสี   |   โรงเรียนเนินสว่างวิทยา    
 74.    |   นางสาวพิสมัย ตั้งพงษ์   |   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    
 75.    |   นายเจษฎา ลานสัมพันธฤทธิ์   |   โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์    
 76.    |   นายสมมิตร วงศ์เจริญมัง    |   โรงเรียนพนมรุ้ง    
 77.    |   นางณุชรี อ่อนน้ำคำ   |   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง    
 78.    |   นายประณต ชุบสุวรรณ   |   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม    
 79.    |   นายวีระ เกตุใหม่   |   โรงเรียนโนนหว้าเนไพล    
 80.    |   นายเริงชัย เหง้ากอก   |   โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค    
 81.    |   นายประวิทย์ ปานทอง   |   -    
 82.    |   นายรัชตะวงศ์ คนมั่น    |   -    
 83.    |   นางสงกรานต์ พันธ์พินิจ   |   โรงเรียนอนุบาลทศพร    
 84.    |   นางสาวนิศาชล ชาติธรรมรักษ์   |   โรงเรียนประสารวิทยา    
 85.    |   ปิยาพัชร พวงมาลัย   |   โรงเรียนบ้านหันวิทยา    
 86.    |   นายกิตติ สีทะ   |   วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    
 87.    |   นายประยุทธ ภิรมย์กิจ   |   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา    
 88.    |   นางมัทธุรี อนุสนธิ์   |   -    
 89.    |   นายสมพงษ์ ละชั่ว   |   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา    
 90.    |   นางสุปัญญา พงษ์จันทร์   |   โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม    
 91.    |   นายวัชชีระ ศรีพล   |   โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา    
 92.    |   นายสุนันท์ สารคามมงคล   |   -    
 93.    |   นายสุทิน มะลิวัลย์   |   โรงเรียนวัดบ้านใหม่    
 94.    |   นายพเนาว์ นาคพงษ์   |   โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง    
 95.    |   นายเถวียน รินทร   |   โรงเรียนน้ำคำวิทยา    
 96.    |   นางสายันต์ ร่วมกระโทก   |   โรงเรียนวัดพุทโอวาท    
 97.    |   นางรัถญา คำแพง   |   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    
 98.    |   นางสาวนภาพร วรรณทอง   |   โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    
 99.    |   นายเฉลิมชัย พิศพงษ์   |   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    
 100.    |   นายไพศาล พวงสมบัติ   |   โรงเรียนอมรศิลป์    
 101.    |   นายสมหมาย พรมบุตร   |   โรงเรียนอนุบาลปะคำ    
 102.    |   นางแสงระวี อัครสุขบุตร   |   โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท    
 103.    |   นางสาวแสงเพชร พุทธิอัญญรัตน์   |   โรงเรียนอนุบาลหนองกี่    
 104.    |   นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ   |   -    
 105.    |   นายคมสัน สายสุทธิชัย   |   โรงเรียนเมืองคง    
 106.    |   นางรุ่งรัตน์ เชื้อไทย   |   โรงเรียนวันครู 2502    
 107.    |   นางสาวศิริพร มัทธิกันต์   |   โรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม    
 108.    |   นายกิจพีชา เผ่ามีเฟื่อง   |   โรงเรียนสุนทรวัฒนา    
 109.    |   รุจิรา พริ้งศิรินันทกุล   |   -    
 110.    |   นายไพรัช สุขจรัส   |   โรงเรียนหนองขามพิทยาคม    
 111.    |   นายอภิลักษณ์ โสภา   |   -    
 112.    |   นายอัครเดช เขียวหวาน   |   โรงเรียนบ้านอำปึล    
 113.    |   นายปราบ เนื้อแก้ว   |   โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม    
 114.    |   นายมงคล ผลเกิด    |   โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร    
 115.    |   นายไสว สายยศ   |   โรงบ้านจีกแดก    
 116.    |   นายวินัย ไหมพรหม   |   โรงเรียนบ้านตาเสาะ    
 117.    |   -   |   โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด    
 118.    |   นายทรงศักดิ์ มุ่งตอม   |   โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม    
 119.    |   -   |   โรงเรียนภูหลวงวิทยา    
 120.    |   -   |   โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม    
 121.    |   นายปรเมนทร์ พันธุมาตย์   |   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง    
 122.    |   นายอนุชา พิมพบุตร   |   -    
 123.    |   -   |   โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม    
 124.    |   นายวิทยา บุษผล   |   โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์    
 125.    |   นายอุดม ประสาร   |   โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม    
 126.    |   นายประธาร วสวานนท์   |   โรงเรียนน้ำยืนวิทยา    
 127.    |   นายชวลิต พิมพ์จันทร์   |   โรงเรียนเทศบาลอุบล    
 128.    |   นายอนุวัตน์ ตรีจิตรวัฒนากูล   |   โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม    
 129.    |   -   |   โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม    
 130.    |   นายทองคำ มากมี   |   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    
 131.    |   -   |   โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม    
 132.    |   นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี   |   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม    
 133.    |   -   |   โรเรียนบ้านขอนแก่น    
 134.    |   นายคมสันทิ์ เขจรรักษ์   |   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์    
 135.    |   นายพัฒนพงษ์ พิทพ์ทอง   |   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ    
 136.    |   นายสมเกียรติ โกศลานนท์   |   -    
 137.    |   นางทิพวรรณ ศรีภาค์   |   โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม    
 138.    |   นายวุฒิศักดิ์ วราห์สิน   |   -    
 139.    |   นายวัลลภ บุญช่วย   |   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    
 140.    |   นายอาคม บุญไพโรจน์   |   โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม    
 141.    |   พระอาจารย์คำภีร์ คัมภีรปัญโญ   |   โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์    
 142.    |   -   |   โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร    
 143.    |   นายสมบูรณ์ ประเสริฐไทยเจริญ   |   -    
 144.    |   ดรุณี ทุมมาภรณ์   |   -    
 145.    |   นายสมศักดิ์ ไกรแก้ว   |   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม    
 146.    |   นายศรีสมร จิตเสน   |   โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์    
 147.    |   -   |   โรงเรียนบ้านกอก    
 148.    |   -   |   โรงเรียนราชประชานุเคราะห็ 28    
 149.    |   นายวีรยุทธ โพธิวรรณา   |   โรงเรียนทรายมูลวิทยา    
 150.    |   นายสถาพร อินทร์คำน้อย   |   โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
 151.    |   นายไสว ผ่านเมือง    |   -    
 152.    |   นายอัครพล นันทโพธิ์เดช   |   -    
 153.    |   นิลพงษ์ กุหะ   |   โรงเรียนนาทราบวิทยาคม    
 154.    |   นายพนมยงค์ จันทร์รัตนา   |   โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา    
 155.    |   นายปราโมทย์ รุจิเกียรกำจร   |   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา    
 156.    |   นายอลงกรณ์ บุตรกนก   |   -    
 157.    |   นายกิตติวัฒน์ ตรียินดี   |   โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์    
 158.    |   -   |   โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์    
 159.    |   สุทธิวรรณ พลแสน   |   -    
 160.    |   นายรังสิต สิงห์มหาไชย   |   โรงเรียนพรเจริญวิทยา    
 161.    |   นายวิเชียร แวดล้อม   |   โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม    
 162.    |   นายประพันธ์ โพธ์หย่า   |   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน    
 163.    |   -   |   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    
 164.    |   -   |   โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช    
 165.    |   -   |   โรงเรียนบ้านท่าสองดอน    
 166.    |   -   |   โรงเรียนนามนพิทยาคม    
 167.    |   นางสาวรัศมี   |   โรงเรียนมัธยมพัชนกิติยาภา 1 นครพนม    
 168.    |   -   |   โรงเรียนเชียงยืยพิทยาคม    
 169.    |   -   |   โรงเรียนกันทรวิชัย    
 170.    |   นายประชัน อุปชิน   |   โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี    
 171.    |   -   |   โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา (ศูนย์คอมพิวเตอร์)    
 172.    |   -   |   โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม    
 173.    |   นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร   |   -    
 174.    |   นายเจสดา จรัญสกุล   |   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
 175.    |   นายศักดิ์ชัย แสนโยธา   |   -    
 176.    |   -   |   โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์    
 177.    |   นางสาวพวงแก้ว โคจรานนท์   |   โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี    
 178.    |   รัชนีย์ แก้วมงคล    |   โรงเรียนน้ำปปลีกศึกษา    
 179.    |   -   |   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร    
 180.    |   นางสาวกิตติมา สาระรักษ์   |   โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร    
 181.    |   -   |   โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม    
 182.    |   นายกุศล ศรีสารคาม   |   โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม    
 183.    |   นายวีระชัย พุทธิดิลก   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย    
 184.    |   นายสมยศ ศรีบรรพต   |   โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี    
 185.    |   นายจรัส หาคำ   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ    
 186.    |   นายวัลลภ บุญช่วย   |   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    
 187.    |   -   |   โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม    
 188.    |   นายจรัล วิชชุตานนท์   |   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม    
 189.    |   คุณศรีจันทร์ จำปาทอง   |   -    
 190.    |   อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิไชย   |   โรงเรียนแม่แตง    
 191.    |   นายชัยพร ธรรมโยธิน   |   โรงเรียนพะเยาประสานน์วิทย์    
 192.    |   คุณยุพา ปินตา   |   โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณลักษ์    
 193.    |   นายอนุชิต ออประยูร   |   -    
 194.    |   นางทัศนีย์ รอดทัศนา   |   โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม    
 195.    |   นางสายพิน งามสง่า   |   โรงเรียนธัญบุรี    
 196.    |   นายเสรี สุดใจ   |   โรงเรียนสหบำรุงวิทยา    
 197.    |   อาจารย์กุลวิณ ถานะกอง   |   โรงเรียนบ้านบางประแดง    
 198.    |   นางยุคลทรณ์ กลิ่นไกล   |   สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี    
 199.    |   นายมนูญ ปีสาร   |   โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)    
 200.    |   นายสุพจน์ สาเพิ่มทรัพย์   |   โรงเรียนอนุบาลนครปฐม    
 201.    |   นายวิโรจน์ ศิริไพบูลย์   |   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)    
 202.    |   นางอรพิน เจริญสุข   |   โรงเรียรเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)    
 203.    |   นายประยุทธ ติณรัตน์   |   โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี    
 204.    |   นายธาตรี ใยยะธรรม   |   -    
 205.    |   นายวีรวุฒิ ฉกะนันท์   |   โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
 206.    |   นายณรงค์ชัย พบสุข   |   โรงเรียนบอสโกพิทักษ์    
 207.    |   อาจารย์ฉวีวรรณ แตงอ่อน   |   โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา    
 208.    |   นายสุปรีย์ เจิมจิตผ่อง   |   โรงเรียนเทคนิคสัจจวัฒน์    
 209.    |   นายเฉลิม ติ้บคำ   |   โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง    
 210.    |   นางสาวจุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ   |   โรงเรียนราษฎร์นิยม    
 211.    |   นายธวัชชัย บุญญาวรุณเนตร   |   -    
 212.    |   นางอารีย์ เฉลิมศักดิ์   |   โรงเรียนนาคประสิทธิ์    
 213.    |   นายปรีชา กิจจาการ   |   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    
 214.    |   นายเสน่ห์ แตงทอง   |   โรงเรียรวัดหนองสองห้อง    
 215.    |   นางอนงค์ สุสุขเสียง   |   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    
 216.    |   นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง   |   โรงเรียนวัดบางฝ้าย    
 217.    |   ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ   |   โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    
 218.    |   นายสมบูรณ์ วิริยะ   |   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา    
 219.    |   คุณไฉไล วรกิตติธรรม   |   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    
 220.    |   คุณอาทร นันทิยกุล   |   โรงเรียนอนุบาลสุธีธร    
 221.    |   นายมาโนช คล่องแคล่ว   |   โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)    
 222.    |   นายวิชัย สุขยิ่ง   |   โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
 223.    |   นางสาวพรทิพย์ อำพานิชย์   |   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม    
 224.    |   นายศักดิ์ชัย จำนง   |   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    
 225.    |   นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์   |   โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์    
 226.    |   นางสมพิศ น้ำกลั่น   |   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา    
 227.    |   นายธีระพงศ์ สองน้อย   |   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ    
 228.    |   นายสมสิทธิ์ ตังคะพิภพ   |   -    
 229.    |   นายผาสุก ใจท้วม   |   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่    
 230.    |   นายนิวัฒน์ วีรประพันธ์   |   โรงเรียนวัดเขียนเขต    
 231.    |   นายสุทธินัน ชมภูนุช   |   โรงเรียนเปรมประชาพัฒนา    
 232.    |   นางศิริพร ร่างสง่า   |   โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา    
 233.    |   นายฐิติชัย ฐิติจำเริญพร   |   โรงเรียนบำรุงวิทยา    
 234.    |   นางวิภา จำปาคำ   |   โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)    
 235.    |   พระอำนวย วรญาโณ   |   วัดปทุมทองรัตนาราม    
 236.    |   อาจารย์เสาวลักษณ์ สงวนไทร   |   โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)    
 237.    |   นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   |   โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา    
 238.    |   นายสกล บุรารักษ์   |   โรงเรียนบุรารักษ์    
 239.    |   นายยุทธ แหวนทอง   |   โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์    
 240.    |   นายสุเทพ อรุณรักษ์สมบัติ   |   โรงเรียนวัดมะเกลือ    
 241.    |   นายบุญฤทธิ์ โกษะโยธิน   |   โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม    
 242.    |   นางสาวศิลาณี ธนะรุ่ง   |   โรงเรียนปแหลมบัววิทยา    
 243.    |   นายศุภวุฒิ บัวเจริญ   |   โรงเรียนวัดบางพระ    
 244.    |   นายภุชงค์ จันทร์เปล่ง   |   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
 245.    |   นายสมเกียรติ ทองทา   |   โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ    
 246.    |   นายเฉลิม บุญสิงมา   |   โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม    
 247.    |   นายไสว ใจสะอาด   |   โรงเรียนวักสารนารถธรรมาราม    
 248.    |   นายอำนวย สำเร็จ   |   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก    
 249.    |   นายจักฬพล สว่างอารมณ์   |   โรงเรียนบ้านสัตหีบ    
 250.    |   นายนิยม มงคลมะไฟ   |   -    
 251.    |   นายมนตรี สุนทรวิวัฒน์   |   โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์    
 252.    |   นางน้อมจิต หิรัญรัตน์   |   โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา    
 253.    |   นายไพศาล พ้นเคราะห์   |   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา    
 254.    |   นายสามารถ จีนหนู   |   โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง    
 255.    |   นายสถาพร ภูระก้านตรง    |   โรงเรียนสถาพรพิทยา    
 256.    |   นายฐณะ อำพล   |   -    
 257.    |   นายเดชา กิตยารักษ์   |   โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย    
 258.    |   นายนิพนธ์ กลิ่นโพธิ์    |   โรงเรียนวัดนาวังหิน    
 259.    |   นายวีรพัฒน์ พิมพ์อุบล   |   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์    
 260.    |   นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์   |   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด    
 261.    |   นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์   |   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา    
 262.    |   นางวรรณา พวงพัฒน์   |   -    
 263.    |   นายสราวุธ อนามพงษ์   |   โรงเรียนยอแซฟวิทยา    
 264.    |   นายทวีศักดิ์ หงษ์จาตุรันต์   |   -    
 265.    |   นางบุบผา บูรณสรรพสิทธิ์   |   โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์    
 266.    |   นางดรุณี แสงทวี   |   โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ    
 267.    |   นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์นุช   |   โรงเรียนบ้านต้นกระบก    
 268.    |   นายสมบัติ โค้วตระกูล   |   -    
 269.    |   นายอาคม สุวรรณประเสริฐ   |   โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม    
 270.    |   นายวันชัย แสงพิทักษ์   |   โรงเรียนวัดห้วยโป่ง    
 271.    |   นางปัจฉิมาภรณ์ ธรรมะ   |   -    
 272.    |   นางขวัญเรือน ถึกสถิตย์   |   โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)    
 273.    |   นางจันทนา พิสิฐพจมาน   |   โรงเรียนวัดซึ้งล่าง    
 274.    |   นายคมสัน ณ รังสี   |   โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม    
 275.    |   นายรณภพ อนันตวงศ์   |   โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว    
 276.    |   นายอำพล สิงห์ปี   |   โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ    
 277.    |   นายพิเชษฐ์ ภูทองวิจิตร   |   โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง    
 278.    |   นายอนุสรณ์ กองอรรถ   |   โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา    
 279.    |   ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วารี เขียวหวาน   |   -    
 280.    |   นายวีรพงศ์ ปัญญวัฒนกิจ   |   โรงเรียนฃลราษฎรอำรุง    
 281.    |   นายเสฐียร เขื่อนปัญญา   |   "โรงเรียนชลบุรี ""สุขบท"""    
 282.    |   นายเกียรติศักดิ์ ทัศคร   |   โรงเรียนหนองแหนวิทยา    
 283.    |   นายสนิท บรรจงการ   |   -    
 284.    |   นายสุธรรม ไพบูลย์   |   โรงเรียนวัดตะบ่อนใหญ่    
 285.    |   นายเสรีนันท์ สรรเพ็ชร   |   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี    
 286.    |   นางสาวขวัญจิต จันทรังษี   |   โรงเรียนวัดนายายอาม    
 287.    |   นายมานะ อรุณโณ   |   โรงเรียนบ้านประตง    
 288.    |   นายทองใบ กุศล   |   "โรงเรียนบ้านบึง ""มนูญวิทยาคาร"""    
 289.    |   นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ   |   โรงเรียนวัดสุขไพรวัน    
 290.    |   นางกุลชลี เลี้ยงจันทร์   |   โรงเรียนวัดหนองม่วงใหญ่    
 291.    |   นายนิรุจน์ ศรีเกษม   |   โรงเรียนดัดดรุณี    
 292.    |   นายวันชัย เฟื่องมะลิ   |   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎร์ 2(ดอนทอง)    
 293.    |   นายบุญยัง ใจแกล้ว   |   โรงเรียนวัดโขมงฯ    
 294.    |   นายณัฐพล สมชิต   |   โรงเรียนวัดนากระรอก    
 295.    |   นางสาวชนรส แก้วสมนึก   |   -    
 296.    |   นางเสวภา ตันติตยาพงษ์   |   โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา    
 297.    |   นายไพโรจน์ ฐานาวิวัฒน์   |   โรงเรียนวัดท่าศาลา    
 298.    |   นายพิษณุ พูลกิจ   |   โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร    
 299.    |   นางชูจิต พรสุขสวัสดิ์   |   โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์    
 300.    |   นายประโยชน์ กีรติปกรณ์   |   โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์    
 301.    |   อาจารย์เพ็ญนภา พันธุ์เจริญ   |   โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง    
 302.    |   นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์   |   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์    
 303.    |   คุณนพวรรณ์ ธงเดชชัย   |   โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา    
 304.    |   นายเตรียมพล ขอดคำ   |   โรงเรียนสิงห์สมุทร    
 305.    |   นายสุชาติ อัมฤทธิ์   |   โรงเรียนนิคมวิทยา    
 306.    |   นายวรพงษ์ แก้วภูมิแผ่   |   โรงเรียนอนุบาลนครนายก    
 307.    |   นายสุทธิ์ สิรีสี   |   โรงเรียนวัดตะพงนอก    
 308.    |   นายพยนต์ ชาญเชี่ยว   |   โรงเรียนอนุบาลระยอง    
 309.    |   นายองอาจ สัตยาภรณ์   |   โรงเรียนพุทธโสธร    
 310.    |   นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ   |   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี    
 311.    |   นายเอนก วนาพรรณ์   |   โรงเรียนวัดดงยาง    
 312.    |   นายกรีฑา บำรุงมิตร์   |   -    
 313.    |   คุณรุ่งทิวา จันทรสงค์   |   โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม    
 314.    |   คุณวรารักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์   |   โรงเรียนวุฒินันท์    
 315.    |   นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล   |   โรงเรียนบุญสมวิทยา    
 316.    |   นายนริศชาย กาญจนานุรักษ์   |   โรงเรียนสุภวิทย์    
 317.    |   นางสุภิญญา วงศ์เพียร   |   โรงเรียนวัดป่าประดู่    
 318.    |   นางสาวกฤษณา สดมพฤกษ์   |   โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร)    
 319.    |   นางสาวธารีรัตน์ คอมเหลา   |   โรงเรียนสุวรรณวิทยา    
 320.    |   นายมานิตย์ เสือจันทร์   |   โรงเรียนบ้านแก้ว    
 321.    |   นายสำเนียง เฉลิม   |   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์    
 322.    |   นายธนวิชัย สายสถิตย์   |   โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ    
 323.    |   นายสุชา เวียงบ่อแก   |   โรงเรียนบ้านบ่อบุบ    
 324.    |   นายชาญ วงศ์อยู่   |   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยอง    
 325.    |   นายวิรัตน์ คำมาก   |   โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ    
 326.    |   คุณบุญมา บุญศิริ   |   โรงเรียนบ้านเขาคันทรง    
 327.    |   นายสมศักดิ์ บัวทอง (ผช.ผอ)   |   โรงเรียนวัดมโนรม    
 328.    |   อาจารย์ทรรศนีย์ ทองบัว   |   โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา    
 329.    |   นายเสมอ ลิขิตเสิศ   |   -    
 330.    |   นายโชติก ทรัพย์ดี   |   โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม    
 331.    |   นายสินชัย ไทยเจริญ   |   โรงเรียนพนัสพิทยาคาร    
 332.    |   นางสาวญาณิสา ประสารวงศ์   |   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม    
 333.    |   นายชรินทร์รัตน์ เพ็ชระ   |   โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม    
 334.    |   -   |   -    
 335.    |   คุณสุริยา จันทร์ระสพโชค   |   โรงเรียนวัดบ้านพริด    
 336.    |   นางสาวภัทรีญา หงษ์ศรี   |   โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว    
 337.    |   นางสาวสายฝน บุญญา   |   โรงเรียนชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี    
 338.    |   คุณศิริพร เนื่องจำนงค์   |   โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์    
 339.    |   นางสาววรรณี เกรอด   |   โรงเรียนโบริกานุเคราะห์    
 340.    |   นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง   |   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี    
 341.    |   คุณกิตติพันธ์ สมุทวนิช   |   โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย    
 342.    |   นายพงศธร สมบูรณ์ทรัพย์   |   โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา    
 343.    |   นางรจนา บุญรอด   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง    
 344.    |   นายเจริญ ตาดี   |   โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ    
 345.    |   นายสมชาย ฉัตรวรานนท์   |   โรงเรียนหัวหิน    
 346.    |   อาจารย์อรรณพ อังอำนวยโชค   |   โรงเรียนอ่าวน้อยวทยาคม    
 347.    |   นายจิระ ทัพวิเศษ   |   -    
 348.    |   นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ   |   โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย    
 349.    |   นางสาวนพวรรณ ประกิจ   |   โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง    
 350.    |   นายอำนาจ อดุลย์ศิริอังกูร   |   โรงเรียนวิสุทธรังษี    
 351.    |   นายชูชีพ พงษ์สมบูรณ์   |   โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว    
 352.    |   นายไตรรงค์ โต้ตอบ   |   โรงเรียนปากท่อพิทยาคม    
 353.    |   นายเสริมศักดิ์ เข็มทอง   |   โรงเรียนเนกขัมวิทยา    
 354.    |   นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   |   -    
 355.    |   นายชัยยง สุทธิใจลักษณ์   |   โรงเรียนเมืองปรานบุรี    
 356.    |   นายศิริชัย จำรัสเลิศลักษณ์   |   โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค    
 357.    |   -   |   -    
 358.    |   นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์   |   โรงเรียนปากน้ำปราณีวิทยา    
 359.    |   นายบาลจง ปั้นเหน่งเพ็ชร   |   โรงเรียนเขาย้อยพิทยาคม    
 360.    |   นางสาวปรปะภา กฤศิลาณิชย์   |   โรงเรียนเทพสุวรรณขาญวิทยา    
 361.    |   นายกำพล วิลยาลัย   |   โรงเรียนบรมราชินีราชวิทยาลัย    
 362.    |   นายอุดร เกษแก้วเกลี้ยง   |   โรงเรียนวัดดอนตลุง    
 363.    |   นายวีรพล ผาสุขใจ   |   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ    
 364.    |   นางดาวเรือง เพียรพาณิช   |   โรงเรียนหนองฉางวิทยา    
 365.    |   นายสมชัย เทียนคำศรี   |   โรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาท    
 366.    |   นายรักษาเกียรติ สุริต   |   -    
 367.    |   นายพิจิตต์ ยมหล้า   |   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    
 368.    |   -   |   โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล    
 369.    |   นายสุรินทร์ ขันที   |   "โรงเรียนบ้านหมอ ""พัฒนานุกล"""    
 370.    |   นายสมสุข สุขรินทร์   |   -    
 371.    |   นายปริญญา ยวงเกตุ   |   โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม    
 372.    |   นายอุทัย คำวิเศษ   |   โรงเรียนชุมชนหางน้ำสาคร    
 373.    |   -   |   โรงเรียนสุธีวิทยา    
 374.    |   นายอดุล โตเขียว   |   -    
 375.    |   นายปรีชา เทศทอง   |   โรงเรียนพนมรอกวิทยา    
 376.    |   -   |   โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ    
 377.    |   นายชาญไชย จันทสิทธิ์   |   โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ    
 378.    |   นายทินกรณ์ หาญณรงค์   |   โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก    
 379.    |   นายชูชีพ แก้วสี.   |   โรงเรียนพระแสงวิทยา.    
 380.    |   นางจันธีมา ศรีวรรณ.   |   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ.    
 381.    |   นายสงกรานต์ รัตนแสงศร.   |   โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม    
 382.    |   นายวีระศักดิ์ เจริญสุข.   |   สปจ. ชุมพร.    
 383.    |   นายพินิจ สุธาประดิษฐ์   |   โรงเรียนวัดท้ายยอ.    
 384.    |   นายจเร เหมะรักษ์.   |   โรงเรียนเขาชัยสน.    
 385.    |   นายกระจาย หนูคงแก้ว.   |   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา.    
 386.    |   นางสุภารัตน์ จันทระ   |   โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช.    
 387.    |   นายปกรณ์ เพชรผ่องแผ้ว   |   โรงเรียนวิวัตน์วิทยา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง    
 388.    |   นางสาวนุชนาถ เอ้งฉ้วน.   |   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก.    
 389.    |   นางสาวกุมุทมาศ ชอจิตต์เมตต์.   |   -    
 390.    |   นายประสมโชค คงนาสิก   |   โรงเรียนสตรีพัทลุง    
 391.    |   นายกามเทพ ปัดโก.   |   โรงเรียนปากพะยูน.    
 392.    |   นายวินัย บุญสิทธิ์.   |   โรงเรียนบ้านควนพนางตุง ( สินประชา )    
 393.    |   นายอรุณ แสงเกิด.   |   โรงเรียนวัดพิกุลทอง.    
 394.    |   นายบัญญัติ ศรีวิสุทธิ์.   |   โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก.    
 395.    |   นายวีระ วีระสิทธุ์.   |   โรงเรียนต้นหยงมัส.    
 396.    |   นายสมศักดิ์ ชูโชติ.   |   โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172.    
 397.    |   นายกุระวงศ์ ไชยโย.   |   โรงเรียนมัธยมไหงปาคี.    
 398.    |   นายประเสริฐ ซิ้มเจริญ.   |   โรงเรียนบ้านมือบา.    
 399.    |   นายจรูญ จู้รกหลี้.   |   ร้านไอ ที พอยท์.    
 400.    |   นางจงจิต ผ่องฉวี.   |   โรงเรียนโคกโพธิ์.    
 401.    |   นายสุริยา หมาดทิ้ง.   |   สปจ. สตูล.    
 402.    |   นายกันตพงศ์ ชาญเชิงผานิช.   |   โรงเรียนผะตงวิทยามูลนิธิ    
 403.    |   นายทุนกิตติ์ พจนาจถ.   |   โรงเรียนศรีนคร.    
 404.    |   นายวิสัณห์ พาหะมาก.   |   โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม.    
 405.    |   นายนิโรจน์ ขาวมาก.   |   "โรงเรียนสะเดา"" ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"""    
 406.    |   นางยุพา เวทมาหะ.   |   โรงเรียนบ้านโคกตา.    
 407.    |   นายยุทธพงศ์ การนา.   |   โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี.    
 408.    |   นายสมมาฑร ณ. พิจิตร.   |   โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ.    
 409.    |   นายสุทร เชิดเพชรรัตน์.   |   โรงเรียนชัยบุรีพิทยา.    
 410.    |   นายกฤษดา อนุรักษ์.   |   โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา.    
 411.    |   นายมงคล หนูในน้ำ   |   -    
 412.    |   นางสลับศรี เจริญเวช.   |   โรงเรียนประดู่พิทยาคม.    
 413.    |   นายมงคล สุวรรณเรืองศรี.   |   โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา.    
 414.    |   นายนุกูล มาน้อย.   |   โรงเรียนวัดบ้านสวน.    
 415.    |   นายโกเมนทร์ ไชยภักดี.   |   โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2. สงขลา.    
 416.    |   นางวิชัย ราชธานี.   |   โรงเรียนคงคาประชารักษ์.    
 417.    |   นายการุณ ปัญจะสุวรรณ์.   |   โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม.    
 418.    |   นางสิริรัตน์ นาคประสงค์.   |   ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์.    
 419.    |   นายสืบสรวง พันธ์ยานุกูล.   |   โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153.    
 420.    |   นายอนันต์ ทองสอง.   |   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี.    
 421.    |   นายยุทธนา พรหมมณี.   |   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี.    
 422.    |   นายนิวัตร ขูโชติ.   |   โรงเรียนพัทลุงพทยาคม.    
 423.    |   นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง.   |   โรงเรียนสภาราชินี. จังหวัดตรัง.    
 424.    |   นายวิสนุ ปานมาศ.   |   โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย. กระบี่.    
 425.    |   นายสุรพงษ์ เพชรเครือ.   |   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่.    
 426.    |   นายสมบัติ ชัยกิจ.   |   โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า.    
 427.    |   นายสุรพล ต้องเซ่งกี่.   |   โรงเรียนบ้านเหนือคลอง.    
 428.    |   นายนฤณธร สังขสัญญา.   |   โรงเรียนสังข์ทองวิทยา.    
 429.    |   นางสาววชิราภรณ์ จิ้มลิ้ม.   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์.    
 430.    |   นางดวงกมล ชนะวีรวรรณ.   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านยานยาว.    
 431.    |   นางศุภรัตน์ ทรายทอง.   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า.    
 432.    |   นางสาวสุธี อารีย์พงศ์.   |   โรงเรียนเทศบาลสามกอง ( วิเศษนุกูลกิจ )    
 433.    |   นายวิฑูรย์ เลาหบรรจง.   |   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล.    
 434.    |   นายวิชิต ทองประดับ.   |   โรงเรียนคลองปางวิทยาคม.    
 435.    |   นายสมคิด ควรคิด.   |   -    
 436.    |   นายสมจิตต์ ขอเจริญ.   |   โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา.    
 437.    |   นายประสิทธิ์ รัตโนชัยกุล.   |   โรงเรียนบ้านบางทอง.    
 438.    |   นายอุทัย เซ่งอั้น.   |   โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์.    
 439.    |   นายวิสุทธิ์ ตันติวิวัฒน์.   |   โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม.    
 440.    |   นางขวัญชนก เอี่ยมศักดิ์.   |   โรงเรียนเมืองกระบี่.    
 441.    |   นายผดุง ว่องนาวี.   |   โรงเรียนดีหุพังงาวิทยายน.    
 442.    |   นางสาวสารภี นิลวิเชียร.   |   โรงเรียนตรีระนอง.    
 443.    |   นายอรัณ นิลอินจันทร์.   |   โรงเรียนกะปงวิทยาคม.    
 444.    |   นางสาวจีรรัตน์ พิชัยภาพ.   |   โรงเรียนพิชันรัตนาคาร.    
 445.    |   นายมนัส เสียงสลัก.   |   โรงเรียนบ้านทุ่งคา.    
 446.    |   นางสาวสุธาทิพย์ เทียมทัน.   |   โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา.    
 447.    |   นายอนุตร์ ขอสันติวิวัฒน์.   |   -    
 448.    |   นายอภิจิตต์ บุณยัษเฐียร.   |   บจท. ดาต้า บิซิเนส คอมพิวเตอร์.    
 449.    |   นางสาวสดใส ตันติกัลยากรณ์.   |   -    
 450.    |   นางกัลยารัตน์ ณ. นคร   |   -    
 451.    |   นายอภิชัย พ่วงทอง.   |   โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต.    
 452.    |   นายชนินทร์ ตันพิพัฒน์.   |   โรงเรียนท้ายเมืองวิทยา.    
 453.    |   นางอรัญญา ลีนานนท์.   |   โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์    
 454.    |   นายกสานต์ วงศ์รัตนวัฒน์.   |   โรงเรียนอนุบาลตรัง.    
 455.    |   นายวินัย วิศาล.   |   -    
 456.    |   นายบุญส่ว คล่องแคล่ว.   |   โรงเรียนบ้านบางม่วง.    
 457.    |   นายไพจิตร์ สันโลหะ.   |   -    
 458.    |   นางสาวราตรี เอียดนิมิตร.   |   โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา.    
 459.    |   นางสาวสิรินทรา รัตนพันธ์.   |   -    
 460.    |   นายถวิล แก้วมรกต.   |   โรงเรียนวัดนาวง.    
 461.    |   นางสาวอุไรพรรณ ประทีป ณ. ถลาง.   |   โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร.    
 462.    |   นางสาวนณัฐนันท์ เถ่งถ้วน.   |   โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์.    
 463.    |   นางเพียงใจ หุตะจูฑะ.   |   สนง. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต.    
 464.    |   นางอัจฉรา ส้อสกุล.   |   โรงเรียนศิริราษฎ์วิทยา.    
 465.    |   นาย เฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง.   |   โรงเรียนวังวิเศษ.    
 466.    |   นายศรศักดิ์ มาทมาร.   |   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง.    
 467.    |   นายไพรัช หงษ์เทียบ.   |   โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์.    
 468.    |   นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์.    |   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี.    
 469.    |   นางพวงรัตนา ตั้งจิตรมณีศักดา.   |   โรงเรียนอนุบาลท่ามะกา ( วัดลูกแกประชาชนูทิศ )    
 470.    |   นายวีระ ปั่นทรัพย์.   |   โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม.    
 471.    |   นายพิชิต เรือนทองดี.   |   โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง.    
 472.    |   นายเอกราช วงศ์โอภาส.   |   โรงเรียนวัดชาวเหนือ สปอ. ดำเนินสะดวก สปจ ราชบุรี.    
 473.    |   นายสมาน บุญเหาะ.   |   โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์.    
 474.    |   นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย.   |   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา.    
 475.    |   นายกิตติศักดิ์ เจริญจันทร์.   |   โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ.    
 476.    |   นายสมาน เซ็งแซ่.   |   โรงเรียนวัดจันทราวาส ( ศุขประสารราษฎร์ )    
 477.    |   นายบุญเลิศ แสงดี.   |   โรงเรียนวัดท่าไชย.    
 478.    |   นายปริญญา มังกโรทัย.   |   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค.    
 479.    |   นายปรีชา กุลพิพัฒน์สัจจะ.   |   โรงเรียนหนองโพสิทยาลัย.    
 480.    |   นายสันธาร อิมไชยยา.   |   โรงเรียนทับสะแกวิทยา.    
 481.    |   นางสาวชุลีกร ภาคทรวง.   |   โรงเรียนอนุชนศึกษา.    
 482.    |   นางบุปผา สมสุข.   |   โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี.    
 483.    |   นายสุทร ปานบุษสาทัศ.   |   โรงเรียนธรุสาราชบุรี.    
 484.    |   นางสาวทิพากรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์.   |   โรงเรียนบางสะพานวิทยา.    
 485.    |   นายมนูญ แฉ่งฉายา.   |   โรงเรียนบางจานวิทยา.    
 486.    |   นายธนกฤต พราหมณ์นก.   |   โรงเรียนบ้านคาวิทยา.    
 487.    |   นายสราวุธ สุธีรวงศ์.   |   "โรงเรียนโพหัก "" องค์สมบูรณ์ราชอุปถัมภ์"""    
 488.    |   นางวิยะดา ชูอินทร์.   |   โรงเรียนวัดหัวโพ.    
 489.    |   นางสำเนียง จันทร์ลอย.   |   -    
 490.    |   นายชาตรี ชะโลธร.   |   โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์.    
 491.    |   นางสาวสรินยา สมบูรณ์ทรัพย์.    |   โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาการ.    
 492.    |   นายกิตติชาญ พันธุ์ภาโพ.   |   โรงเรียนแย้มวิทยา.    
 493.    |   นายวันชัย ภิญโย.   |   โรงเรียนหนองจอกวิทยา.    
 494.    |   นางปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรือง.   |   โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา 5.    
 495.    |   นายจะเด็ด ศรีทอง.   |   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี.    
 496.    |   นางวารุณี ยะปาน.   |   โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม.    
 497.    |   นางสาวประภา พิศาสลรัตนคุณ.   |   โรงเรียนวัดเขาวัง.    
 498.    |   นายสาวิทย์ ปูรณะสุคนธ์.   |   โรงเรียนท่าม่วงราชบำรุง.    
 499.    |   นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา.   |   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี.    
 500.    |   นายณัฐภัทร เอี่ยมประชา.   |   -    
 501.    |   นายอุทัย รักสกุลสุขเกษม.   |   โรงเรียนวังตาลวิทยา.    
 502.    |   นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์.   |   โรงเรียนช่องพรานวิทยา.    
 503.    |   นายสมศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์.   |   โรงเรียนกาศหล 5.    
 504.    |   นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง.   |   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.    
 505.    |   นายอนุชิต กลั่นประยูร.   |   โรงเรียนวัดดอนตูม.    
 506.    |   นายไพฑูรย์ เสิกพันธ์    |   -    
 507.    |   นางสาวสุกัญญา อารีรอง   |   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน.    
 508.    |   นางสายสุณี พุ่มเข็ม.   |   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก.    
 509.    |   นายสมบัติ โพธิ์ปัญญาศักดิ์.   |   โรงเรียนหรหมมานุสรณ์.    
 510.    |   นายชลิต นุชสวัสดิ์.   |   โรงเรียนวัดปากอ่าว ( ญาณสาครวิทยาคาร )    
 511.    |   นายจีรวรรธน์ ฉิมพาลี.   |   โรงเรียนศรัทธาสมุทร.    
 512.    |    นายสักดิ์ชัย สว่างงาม.   |   โรงเรียนธีรศาสตร์.    
 513.    |   นายชาลี แก้วพริ้ม.   |   โรงเรียนเทศบาวัดไทรอารีรักษ์ ( มณีวิทยา )    
 514.    |   นายรุ่งโรจน์ สารสุข.   |   โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ.    
 515.    |   นางสาวประพิศ เอ็นดู.   |   โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี.    
 516.    |   นางคมคาย ปวุตานนท์.   |   โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา.    
 517.    |   นายธนะ ศุภพิมล.   |   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา.    
 518.    |   นางกิริยา สุวรรณฉวี.   |   โรงเรียนวัดปราโมทย์.    
 519.    |   นายสมศักดิ์ เหลืองสุวรรณ.   |   โรงเรียนแคทรายวิทยา.    
 520.    |   นายสามารถ หนูทอง.   |   โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา 1.    
 521.    |   นายสันติชัย บุญรักษ์.    |   โรงเรียนสงวนหญิง.    
 522.    |   นายกิตติ ศรีสุข.   |   โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง.    
 523.    |   นางสาวนิสากร ล้อถาวร.   |   -    
 524.    |   นายวิฑูล มณีชัย.   |   หว้ากอวิทยาลัย.    
 525.    |   นายสุภักดี มีสิทธิ์.   |   "โรงเรียนบางปลาม้า "" สูงสุมารผดุงวิทย์"""    
 526.    |   นางวราภรณ์ จันทร์มล.   |   โรงเรียนดอนคลังวิทยา.    
 527.    |   นายโกศล พาศิรายุธ.   |   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา.    
 528.    |   นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค.   |   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี.    
 529.    |   นายธนรงค์ พวงนิล.   |   โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์.    
 530.    |   รุ่งอรุณ สีคุณ.   |   โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง.    
 531.    |   นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ์.   |   โรงเรียนนารีวุฒิ.    
 532.    |   นายพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์.   |   โรงเรียนชัยจิตวิทยา.    
 533.    |   นางชวนพิศ พ่วงขำ.   |   โรงเรียนวัดบางแคกลาง. ( ไพลประชานุกูล )    
 534.    |   นางปาลีรัฐ บูรณะพงศ์.   |   โรงเรียนเทศบาล 3 ( เทศบาลสงเคราะห์ )    
 535.    |   นายสุชาติ สุภาพิมพ์.   |   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ.    
 536.    |   นายสมปอง คารวรรณ์.   |   โรงเรียนนารีนุกูล.    
 537.    |   -   |   โรงเรียนเหล่างามวิทยาคม.    
 538.    |   -   |   โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล.    
 539.    |   นายเจษฎา นาสมรูป.   |   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด.    
 540.    |   นายประกอบ ต้นมูล.   |   โรงเรียนพะทายพิทยาคม.    
 541.    |   -   |   โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร.    
 542.    |   -   |   โรงเรียนเทศบาล 1. สุขวิทยากร ตั้งตราจิตร 15.    
 543.    |   -   |   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิพิทยาคม.    
 544.    |   นางสาวเบญจมาศ ปทุมวัน.   |   -    
 545.    |   -   |   โรงเรียนบัวงามวิทยา.    
 546.    |   นายพิพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง.   |   โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ.    
 547.    |   นายจรัล วิชชุตานนท์.   |   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม.    
 548.    |   นายดำรง ปันทลิงค์.   |   โรงเรียนอนุบาลปาย.    
 549.    |   นายเกริทสิน สุวรรณศิริ.   |   โรงเรียนปอแสนทองวิทยา.    
 550.    |   -   |   โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม.    
 551.    |   นายชาญวิทย์ สิงขรวัฒน์.   |   โรงเรียนเทิงวิทยาคม.    
 552.    |   นายกฤษฎา มณีเชษฐา.   |   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี ฯ    
 553.    |   -   |   โรงเรียนเมิงรายมหาราชวิทยาคม.    
 554.    |   นายชัยพร ธรรมโยธิน.   |   โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์.    
 555.    |   -   |   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่.    
 556.    |   -   |   โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา.    
 557.    |   -   |   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ.    
 558.    |   -   |   โรงเรียนวัดเหนือวิทยา.    
 559.    |   นางสาวพัชราภรณ์ เชียงแก้ว.   |   -    
 560.    |   -   |   โรงเรียนกาวิละอนุกูล.    
 561.    |   นายประพันธ์ วิศร.   |   โรงเรียนบ้านน้ำต้น.    
 562.    |   -   |   โรงเรียนราชประชานุเคราะห็ 21.    
 563.    |   -   |   โรงเรียนปายวิทยา .