SchoolNet Thailand logo Visit our educational web pages View the list of school home pages in Thailand
Go to Support and Technical service page Visit our activity 
    archive

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาฟรีแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

โดย คุณ พิศาล แต้สุวรรณ 2003-07-31, 15:46:37

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ ครูและอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภาครัฐบาลและเอกชน ตัวแทนบริษัท / สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อร่วมงานสัมมนาฟรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 09:00 – 15.30 น.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบในรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้

1. เรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
2.ข้อดีและข้อได้เปรียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในประเทศ โดยมีวิทยากรรับเชิญ และการสัมภาษณ์นักเรียนกำลังเรียน ศิษย์เก่าที่จบจากในหลักสูตรนานาชาติ และกำลังทำงานในบริษัทชั้นนำ
3.หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งระเบียบการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือก การเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หอพักนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นต้น
4.การเตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ และรายละเอียดของหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในประเทศไทย
5.ทัศนศึกษาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 441 0594-6 หรือ 02 441 0648-9 ต่อ 1116, 1413, 1418 โทรสาร 02 441 9745

หมายเหตุ การสัมมนาจำกัดเพียง 300 ที่นั่ง โปรดใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนตอบรับ เพื่อสำรองที่นั่งและลงทะเบียนล่วงหน้า โดยส่งทางโทรสารไปยังหมายเลข 02 441 9745 ภายในวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ด้วยความนับถือ
ศูนย์บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย


[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.