SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช.

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ “สำเร็จ”

เมื่อภาคอุตสาหกรรมต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ ที่นอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีแล้ว ยังมีวิกฤตโควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ภาคอุตสากรรมต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยมีเป้าหมาย คือ “การไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” และการไปสู่เป้าหมายนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้จัก เข้าใจ และลงมือทำ “Digital Transformation”

EV Charger | มาตรฐานหัวชาร์จแบบกระแสสลับในประเทศไทย

ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับในประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากการค่อยๆ เพิ่มขึ้นของจำนวนของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงตัวยานยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มมีความหลากหลายเป็นตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบร่วมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือส่วนของตัวต่อยานยนต์ และ เต้ารับยานยนต์ (Vehicle connector and Vehicle inlet) ตามมาตรฐาน มอก. ในบทความนี้ขอเรียกตัวต่อยานยนต์ว่า “หัวชาร์จ” ซึ่งใช้เชื่อมต่อระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานีประจุไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

SMC ร่วมกับ กรอ. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท ไอคิวบ์ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยังยืน (SMC Learning Center) และประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค สวทช.

SMC ต้อนรับคณะผู้แทนจากBossard (Thailand) Limited

คณะผู้แทน จากบอสสาร์ด (ประเทศไทย) ได้เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และได้ร่วมหารือในส่วนของ Smart Warehouse for Smart Factory Platform และ UNAI Platform (แพลตฟอร์มอยู่ไหน)

ส่อง Roadmap ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory “Daisin” นำ IDA Platform ช่วยยกระดับกระบวนการผลิต

ไดซินได้ร่วมเป็นหนึ่งในโรงงานนำร่องใช้งาน IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการไปสู่เป้าหมาย Smart Factory

SMC เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

SMC ให้การต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเนคเทค สวทช.

SMC ร่วมกับ TDS จัดอบรม Industrial Automation Training Systems รุ่นที่ 4

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) จัดกิจกรรมอบรม “Industrial Automation Training Systems” รุ่นที่ 4

SMC ต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ผู้แทน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เข้าพบและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)