3D Scanner Robot : หุ่นยนต์สแกนสามมิติ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสแกนสามมิติ (3D scanner) มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การวัดความถูกต้องของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น และเนื่องจากชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นชิ้นงานแบบสามมิติ การออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวาดแบบจำลองสามมิติในคอมพิวเตอร์เสียก่อน แต่มีความลำบากในการในการวัดชิ้นงานที่ซับซ้อน และไม่สามารถวัดขนาดได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือวัดทั่วไป ทำให้การวาดแบบมีความไม่แม่นยำ ดังนั้นเทคโนโลยีสแกนสามมิติจึงเข้ามาช่วยเสริมการทำงานในส่วนนี้

สแกนเนอร์สามมิติคือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บภาพและรายละเอียดจากวัตถุ แล้วนำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของพอยท์คลาวด์ (Point cloud) ซึ่งเป็นกลุ่มของจุดขนาดเล็กในพิกัด X, Y, Z ในแกน 3 มิติ โดยซอฟต์แวร์จะทำการแปลงจุดเหล่านี้ให้เป็นโพลีกอน (สามเหลี่ยม) ขนาดเล็ก ๆ ที่ต่อเนื่องกัน เพื่อแสดงพื้นผิวของวัตถุนั้น ความแม่นยำของการสแกนขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

📌ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

หลักสูตร Industrial Automation Training Systems หัวข้อ Integration of PLC with Industrial IOT

📣พลาดไม่ได้แล้ว‼️
อบรม Industrial Automation Training System ราคาพิเศษ ลด 50% จาก 17,000 บาท เหลือเพียง 8,500 บาทเท่านั้น

SMC บรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นักวิจัย SMC นำโดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน และทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) มาบรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในสาย AI และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai subcon) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

การประยุกต์ใช้ Machine Learning กับงานในภาคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 1)

บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ธุรกิจจำนวนมากกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในหลาย ๆ ด้าน และในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้การประยุกต์ใช้งาน Machine Learning ในภาคอุตสาหกรรมจะแพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรักษาให้เครื่องจักรและกระบวนการผลิตคงสภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและนำ Machine Learning เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

SMC ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช.

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ “สำเร็จ”

เมื่อภาคอุตสาหกรรมต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ ที่นอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีแล้ว ยังมีวิกฤตโควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ภาคอุตสากรรมต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยมีเป้าหมาย คือ “การไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” และการไปสู่เป้าหมายนั้นองค์กรจำเป็นต้องรู้จัก เข้าใจ และลงมือทำ “Digital Transformation”

EV Charger | มาตรฐานหัวชาร์จแบบกระแสสลับในประเทศไทย

ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และสำหรับในประเทศไทยเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากการค่อยๆ เพิ่มขึ้นของจำนวนของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงตัวยานยนต์ไฟฟ้าที่เริ่มมีความหลากหลายเป็นตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบร่วมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือส่วนของตัวต่อยานยนต์ และ เต้ารับยานยนต์ (Vehicle connector and Vehicle inlet) ตามมาตรฐาน มอก. ในบทความนี้ขอเรียกตัวต่อยานยนต์ว่า “หัวชาร์จ” ซึ่งใช้เชื่อมต่อระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานีประจุไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่