ประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

โดยที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาร่างมาตรฐานผลิตภัณฑือุตสาหกรรมระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ประกอบกับคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๓-๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๑๕๖๔ เห็นชอบมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ เล่ม ๓ ระบบรู้จำ ส่วนที่ ๑ ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ฉบับนี้