MENU
Banner

Tag "NECTEC Hall of fame"

thumbnail

ทีมนักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลจากงาน E-NETT ครั้งที่ 12

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลบทความดีเยี่ยมและบทความดีเด่น จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
thumbnail

ดร.มติ ห่อประทุม กับรางวัล 2016 ICO/ICTP Gallieno Denardo Award.

นักวิจัยเนคเทครับรางวัลจาก ICO/ICTP ในฐานะผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงในประเทศไทย
thumbnail

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 แก่นักวิจัยเนคเทคจำนวน 3 รางวัล
thumbnail

"ดร.อดิสร" กับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นจากผลงาน Lab-on-a-chip

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ แห่ง TOPIC/NECTEC คว้ารางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากงานวิจัยห้องปฏิบัติการบนชิป Lab-on-a-chip
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว