MENU
Banner

Tag "เกษตร"

thumbnail

เนคเทค-สวทช. พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) สู่การใช้งานจริงในพื้นที่ พร้อมขยายต่อ EEC

เนคเทคส่ง Handy Sense สู่การใช้งานจริงในพื้นที่ พร้อมขยายต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)
thumbnail

Precision Farming เทคโนโลยีผสมผสานการเกษตรยุคดิจิทัล

Precision Farming หรือ เกษตรแม่นยำ คือ การนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต อันนำไปสู่การแข่งขันได้ในระดับสากล
thumbnail

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ ตกลงร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
thumbnail

“WiMaRC” นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

ตัวช่วยในการมอนิเตอร์และควบคุมสภาวะที่มีผลต่อการทำเกษตรกรรมที่รวมเทคโนโลยี IoT Cloud Platform ของ NETPIE และบอร์ดสมองกล เข้าด้วยกัน
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว