พระบรมฉายาลักษณ์

พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2548

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี
มาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต
สนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา

ตลอดปีที่แล้ว มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ที่ดีก็คือ
การที่นักกีฬาของเรา ได้รับเหรียญรางวัลหลายประเภท ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
แต่ที่ไม่ดีก็มีอยู่มาก เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆ จนทำให้เกิดความวิตก
ห่วงใยกันอยู่ทั่วไป ใกล้ถึงสิ้นปี ก็เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้สูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินอย่างร้ายแรง เราคงจะต้องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
และฟื้นฟูสถานะของบ้านเมืองเป็นการใหญ่ รวมทั้งหาทางป้องกัน
เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เหตุต่างๆ ทั้งนั้น
ได้ทำให้เห็นแจ้งถึงน้ำใจของพวกเราอย่างเด่นชัด ว่าทุกคนในผืนแผ่นดินไทย ทั้งทหาร
ตำรวจ และพลเรือน มีความสามัคคีกัน ต่างห่วงใยกันด้วยใจจริง
ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และเมื่อเกิดภัยพิบัติ
คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่างพร้อมเพรียงกันเข้าปฏิบัติช่วยเหลือทันที
ด้วยความเสียสละและเมตตาจริงใจ ไม่เลือกว่าเป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ
ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวย้ำแก่ท่านทั้งหลาย เหมือนดังที่เคยกล่าวมา เมื่อหลายปีก่อนว่า
วิถีชีวิตของคนเรานั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ มีภัย
ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ทุกคนรักษาความสามัคคี และจิตใจอันดีนี้ไว้เป็นนิตย์
เพราะสิ่งนี้คือ คุณลักษณะอันพิเศษ ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราอยู่รอดปลอดภัย
และช่วยให้เราทุกคนอยู่ร่วมกัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน
ตราบใดที่เราทั้งหลาย รักษาคุณลักษณะนี้ไว้ได้
ก็มั่นใจได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรง มั่นคงอยู่ตราบนั้น

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ
และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน

NECTEC | Thaweesak | รายงานพิเศษ คลื่นยักษ์ 2547