Program

* แนะนำให้ดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิดอ่าน เนื่องจากการเปิดอ่านผ่าน Browser อาจทำให้เกิดปัญหากับเวอร์ชั่น Acrobat plug-in  ทำให้ไม่สามารถอ่านได้ และแนะนำให้อัพเดท Acrobat Reader ในเครื่องของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 

Date/Time 08.00-12.00 13.15-14.45 15.00-16.30
CC-Auditorium Opening Ceremony
“Roles of ICT R&D For Service-Based Economy”


CC-304 Oral Presentation
(Session Computing I)
Oral Presentation
(Session Computing II)
CC- 305 “IT Passport ! License to go IT”
CC-306
CC-307 Oral Presentation
(Session Electronics I)
Oral Presentation
(Session Electronics II)
CC-308 Oral Presentation
(Session Electronics III)
Oral Presentation
(Session Electronics IV)

Opening Ceremony

Roles of ICT R&D For Service-Based Economy”

อาคาร CC ห้อง Auditorium
Time
Detail
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.15 - 09.30 น.
กล่าวรายงาน โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.30 - 10.00 น.
กล่าวเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการวิจัยพัฒนาด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ”
โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.00 - 10.10 น.
ถ่ายภาพร่วมกัน
10.10 - 10.30น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “แข่งอย่างไรในเศรษฐกิจฐานบริการ”
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs: SIGA
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 – 12.00น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อม และการสร้างขีดความสามารถ ด้าน ICT เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานบริการ”
โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ประธานกรรมการนโยบายไอซีทีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
อาคาร CC ห้องประชุม 304
Time
Detail
13.15 - 14.45 น.
Oral Presentation (Session Computing I)
Sea surface temperature and its anomaly in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea
Peeravit Koad, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee,
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University

Binomial distribution classifying habitat type using atmospheric data from field sensor
Wittaya Pheera, Peerasak Sangarun, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee,
Centre of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University

Time series analysis of dengue fever in Northeastern Thailand
Siriwan Wongkoon, Mullica Jaroensutasinee, Krisanadej Jaroensutasinee
Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าปริมาณน้ำฝนรายวันด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สัญชัย เอี่ยมประเสริฐ, จินตนา อมรสงวนสิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14.45 - 15.00 น.
Coffee Break
15.00 - 16.30 น.
Oral Presentation (Session Computing II)
ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
ปิยวัฒน์ ทัพสนิท, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เชรษฐา รัตนพันธ์, สงกรานต์ ศิริเดชาชัย, ศรเทพ วรรณรัตน์, หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ทีปานิช ชาชิโย, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

An Elastic Animaiton Render Farm on Cloud Computing Using Open Source Software
Ekasit Kijsipongse, Suriya U-ruekolan, Sornthep Vannarat, Large Scale Simulation Research Laboratory National Electronics and Computer Technology Center
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยในระดับ MLS บนกริดสารสนเทศ
สุริยะ อุรุเอกโอฬาร, เจษฎา เพ็งสุวรรณ, นัยนา สหเวชภัณฑ์, หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


Web Server Anomaly Detection using Principle Component Analysis
N.Sukityarnl, P.Tangamchit, Department of Control System and Instrumentation Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi, C.Issariyapat, P.Pongpaibool, Network Technology Laboratory, National Electronics and Computer Technology Center
อาคาร CC ห้องประชุม 305
Time
Detail
13.00 - 13.15 น.
“IT Passport ! License to go IT”
ลงทะเบียน
13.15 - 14.20 น.
กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง "IT Passport" โดย ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมเนคเทค
 • Briefing of ITPEC and METI
 • Introduce of new IT Passport Exam
 • Overview of Exam
 • Scope of Questions
 • Sample Exam Practice and Explanations
 • Overview of Examโดย คุณปิยะ ถิรพันธุ์เมธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • Scope of Questions โดย คุณณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • Sample Exam Practice and Explanations” โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.20 - 14.30 น.
ถาม-ตอบ
อาคาร CC ห้องประชุม 307
Time
Detail
13.15 - 14.45 น.
Oral Presentation (Session Electronics I)
ระบบควบคุมปริมาณไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยใช้การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้ากำลัง
ปรัชยนต์ นิติวัฒนานนท์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนระบบควบคุมมอเตอร์หลายแกนด้วย FPGA
ธีรพงศ์ ฟองจันทร์, วุฒิภัทร คอวนิช, กิตติพงศ์ เอกไชย, อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์, อุดม โกมินทร์, ภานุพันธ์ ขวัญสุด, วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล, ธีศิษฎ์ ลีลาสวัสดิ์สุข, ชลลดา ธีระวร, กมลวรรณ ตันไถง, หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Total Sliding Mode Position Control of a Linear Variable Reluctance Motor
Ruchao Pupadubsin, Nattapon Chayopitak, Niyom Nulek, Suebsuang Kachapornkul Prapon Jitkreeyarn, Pakasit Somsiri, Kanokvate Tungpimolrut, Industrial Control and Automation Laboratory National Electronics and Computer Technology Center

การเลือกแพลทฟอร์มในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติซีเอ็นซี: กรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมสำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติซีเอ็นซี NVT Series-M
ชลลดา ธีระวร, วุฒิภัทร คอวนิช, ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข, ธีรพงศ์ ฟองจันทร์, กิตติพงศ์ เอกไชย, หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.45 - 15.00 น
Coffee Break
15.00 - 16.30 น.
Oral Presentation (Session Electronics II)

Necessary Condition for Underground Hypocentre Location When Using the Least Square Error Approach
Songkord Thirachai, Jittiwut Suwatthikul, Industrial Control and Automation Laboratory National Electronics and Computer Technology Center

Dissolved Oxygen Level Monitoring in Shrimp Aquaculture using Embedded System
Kamol Kaemarungsi, Khongpan Rungprateepthaworn, Sommai Chokrung, Supatra Manatrinon, Prachumpong Dangsakul, Jakkaphob Intha, Anuchit Leelayuttho, Thanika Dangtanoo, Phisanu Dangtamoo, Witssarawat Chantaweesomboon, Charuwalee Huadmai, Rachaporn Kienprasit, National Electronics and Computer Technology Center

ผลการศึกษาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บและประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, ศรัญญา ชัยวิสูตร, คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์, บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการระบุช่วงเวลาการเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ: กรณีเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราวในขณะนอนหลับจำนวนมากครั้ง
สุรพล ตันอร่าม, ชูศักดิ์ ธนวัฒโน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อาคาร CC ห้องประชุม 308
Time
Detail
13.15 - 14.45 น.
Oral Presentation (Session Electronics III)
Synthesis, Characterization, and Photocurrent of TiO2 nanotubes Growth in mixed electrolytes
Pacharee Krongkitsiri, Udom Tipparach, Supakorn Phukird, Khanchai Tunlasakun Department of Science and Mathematics Faculty of Industrial and Technology Rajamangkala University of Technology Isan, Department of Physics Faculty of Science Ubol ratchathanee University, Department of electrical education, Faculty of industrial education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi

ผลของระยะเบี่ยงเบนและความกว้างการฉีดพาหะต่อความไวของแมกนีโตทรานซิสเตอร์
ปัญญากร โสตทิพย์, เติมพงษ์ เพ็ชรกูล, ภาควิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์, พุทธพล เพ็งพัด, นริชพันธ์ เป็นผลดี, อาคม ศรีหาเพท, ชาญเดช หรูอนันต์, อัมพร โพธิ์ใย, ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าไร้สายในรถยนต์โดยโครงสร้างแมกนีโตทรานซิสเตอร์
อาคม ศรีหาเพท, ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์, พุทธพล เพ็งพัด, นริชพันธ์ เป็นผลดี, ชาญเดช หรูอนันต์, อัมพร โพธิ์ใย, ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, เติมพงษ์ เพ็ชรกูล, ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.45 - 15.00 น.
Coffee Break
15.00 - 16.30 น.
Oral Presentation (Session Electronics IV)
Simulated Studies of Well and Channel Engineering for 0.8 μm Buried Channel PMOSFET
Anucha Ruangphanit, Nopphon Phongphanchanthra ,Amporn Poyai, Thai Micro Electronics Center National Electronics and Computer Technology center, Surasak Niemcharoen, Faculty of Engineering King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงต่ำด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
นิธิ อัตถิ, จักรพงศ์ ศุภเดช, อรพรรณ ทองสุข, ปาวีณา ดุลยเสรี, ชาญเดช หรูอนันต์, อัมพร โพธิ์ใย,
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Optimizing Weight Factors in Multi-Objective Geometric Programming
Theerachet Soorapanth, Thai Microelectronics Center, National Electronics and Computer Technology Center
Date/Time 08.30-10.30 10.45-12.15 13.30-15.00 15.15-16.45
CC-Auditorium “Green ICT & ICT for Green”
“Service Innovation”
CC-304 Oral Presentation
(Session Information I)
Oral Presentation
(Session Information II)
CC- 305 Workshop สร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียง
อย่างไรภายใน 1 วัน
Building Limited-domain TTS in 1 Day” (Invitation Only)
CC-306 “Towards Smarter Service with
Semantic based Knowledge Management ”
CC-307 Oral Presentation
(Session Information III)
Oral Presentation
(Session Information IV)
Oral Presentation
(Session Information V)
CC-308 Oral Presentation
(Session Information VI)
Oral Presentation
(Session Information VII)


อาคาร CC ห้องประชุม Auditorium
Time
Detail
08.30 - 09.00 น.
“Green ICT&ICT for Green”
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.15 - 10.00 น.
Green of IT

การบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อวาน GREEN ICT >>> วันนี้ ICT FOR GREEN
ประสบการณ์ การบริหารหน่วยงานไอซีที ของกลุ่ม ปตท.”
โดย คุณไชยเจริญ อติแพทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
10.00 - 10.30 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “สมาร์ทกริด: พลังงานไฟฟ้าและ ICT จากขนานสู่สัมผัส”
โดย ร.ต.ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายธุรกิจลงทุน การไฟฟ้านครหลวง

10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
Panel Discussion “Green ICT Best Practices”

“บทบาทภาครัฐในการผลักดัน Green IT: ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน Green IT Promotion Council of Japan”
โดย คุณอารีย์ ชนะกิจการชัย
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“Reshaping Data Center”
โดย ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Data Center
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานครฯ

“Energy-saving of IT: ประสบการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมแอร์คอนดิชั่น”
โดย คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ผู้อำนวยการโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

“ITS' roles in Energy-saving”
โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้อำนวยการโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดำเนินการอภิปรายโดย สถาบันฝึกอบรมเนคเทค
13.00 - 13.15 น.
การบรรยายพิเศษ “Service Innovation”
ลงทะเบียน
13.15 - 13.30 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
13.30 - 14.00 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Government Service”
โดย คุณเพรามาตร หันตรา
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.00 – 14.30 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Service Innovation in Health Care, Can we differentiate in competitive world? ”
โดย นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
15.30 – 16.00 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Food Traceability ของทาง CPF”
โดย คุณพูนลาภ ชัชวาลโฆษิต
Managing Consultant สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
อาคาร CC ห้องประชุม 304
Time
Detail
09.00 - 10.30 น.
Oral Presentation (Session Information I)

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล3 มิติ
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์, นลพรรณ วงแหวน, วิศรุต พลสิทธิ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเหมือนจริง 3 มิติ
จันทร์จิรา สินธะโยธิน, นลพรรษ วงแหวน, วิศรุต พลสิทธิ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

อัลกอริทึมสำหรับแยกแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติออกเป็นซี่ๆ
นลพรรณ วงแหวน, จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต 3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์, ภูวนิตย์ คำทับทิม, วิจิตร ธรานนท์, ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง, จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30 - 10.45 น.
Coffee Break
10.45 - 12.15 น.
Oral Presentation (Session Information II)

การแบ่งภาพรังสีเอ็กซ์ของฟันด้วยการแปลงเวฟเล็ท
นคินทร พัฒนชัย, นงลักษณ์ โควาวิสารัช, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การตรวจคุณภาพเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพดิจิตอล
กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์, วศิน สินธุภิญโญ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การสังเคราะห์เชิงวิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลภาพเพื่อตรวจแยกพื้นที่ม่านตา
อุกฤษฎ์ วัชรีฤทัย, วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาคาร CC ห้องประชุม 305
Time
Detail
08.30 - 09.00 น.
Workshop “สร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดอย่างไรภายใน 1วัน
Building Limited-domain TTS in 1 Day” (Invitation Only)
ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น.
กล่าวเปิดและบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีวิทยาการมนุษยภาษา”

โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.45 - 10.15 น.
การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย และการประยุกต์ใช้งาน”
โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีเสียงพูด
10.15 - 1030 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด”
โดย ดร.ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอารหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.
บรรยายเรื่อง “วิธีการสร้างระบบสังเคราะห์เสียงพูดในเนื้อหาเฉพาะ (Limited-domain Text-To-Speech system) ด้วยซอฟต์แวร์เครื่องมือของเนคเทค”
โดย คุณอัษฎางค์ แตงไทย ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.
ทดลองสร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดในเนื้อหาเฉพาะ
16.30 - 16.45 น.
สรุปผลการสร้างโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูด
อาคาร CC ห้องประชุม 306
Time
Detail
08.30 - 09.00 น.
Seminar “Towards Smarter Service with Semantic based Knowledge Management ”
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.
กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.15 - 10.45 น.
การอภิปรายเรื่อง “บทบาทการจัดการความรู้เชิงความหมายกับวิทยาการบริการ”
ผู้ร่วมอภิปราย
 • ดร.ศศิพร อุษณวศิน
  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
  ผู้อำนวยการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 • ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
  เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
  ดำเนินรายการ โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.45 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.
กรณีศึกษา Semantic based knowledge management for service science
นำเสนอการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เชิงความหมายในสาขาต่างๆ
“การสร้าง Ontology ด้านการศึกษา E-learning (การแนะนำบทเรียนให้กับนักศึกษา)”
โดย ผศ.บุรัสกร อยู่สุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“การบูรณาการความรู้โดยการใช้ CRM Ontology สำหรับธุรกิจบริการ”
โดย คุณนงเยาว์ พันธ์คง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“การสร้าง Ontology ด้านการเกษตรเรื่องของดิน”
โดย คุณทองพูล หีบไธสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“Ontology-based Recommendation System for Blood Chemistry Analysis”
โดย พันเอกกริช อินทราทิพย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย”
โดย ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำเนินรายการ โดย ดร.มารุต บูรณรัช นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อาคาร CC ห้องประชุม 307
Time
Detail
09.00 - 10.30 น.
Oral Presentation (Session Information III)

เทคนิคการต่อเชื่อมภาพถ่ายดิจิตอลพยาธิวิทยาในรูปแบบภาพพาโนราม่า
ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์, ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, วิศิน สินธุภิญโญ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูงเพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
สุธน วงศ์สุชาต, จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ขั้นตอนการรวมข้อมูล 3 มิติจากการสแกนหลายครั้ง
สรรพฤทธิ์ มฤคทัต, อุดมชัย เตชะวิภู, ธิติพร จันทร์วิเมลือง, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การประกอบภาพหลายวิวสำหรับสร้างโมเดลสามมิติโดยใช้ Iterative Closest Point Multiple Views Registration for 3D Model Construction using Iterative Closest Point
ศิริชัย ปริตโตทกพร, ปณิธิ ศิรอักษร, ปณิธิ พุ่มวิเศษ, ไพรัตน์ ชัยชนะดี, นพพงษ์ ไกรฤกษ์, ธีระภัทราพรนันท์, หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30 - 10.45 น.
Coffee Break
10.45 - 12.15 น.
Oral Presentation (Session Information IV)

วิธีการตรวจจับตัวหอยทากที่ซ่อนตัวในดอกกล้วยไม้โดยใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัด
ธิติพร จันทร์วิเมลือง, วศิน สิทธุภิญโญ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Evaluation of Quadratic Surface Descriptors for Computational Reassembling of Archaeological Artifacts
Udomchai Techavipoo, Sanparith Marukatat, Thitiporn Chanwimaluang, National Electronics and Computer Technology Center

หลักวิธีการลดผลกระทบสกรีนดอร์สำหรับเทคนิคการฉายริ้วแสงดิจิตอล
ศศิน เทียนดี, จเร เลิศสุดวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.15 - 13.30 น.
Lunch
13.30 - 15.00 น.
Oral Presentation (Session Information V)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเครื่องมือแบ่งคำภาษาไทยและปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของอักขระ
ธิปภร ธนกุลวรภาส, ศราวุธ คงยัง, กฤษณ์ โกสวัสดิ์, หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สถาปัตยกรรมระบบแสดงภาพความสัมพันธ์ของเครือข่ายกรอบความหมายภาษาไทย
สาวิตรี จำปาทอง, ธนนท์ หลีน้อย, อัครวุฒิ ตาคม, เทพชัย ทรัพย์นิธิ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยิอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะบุคคล
นภัส สุขสม, พรฤดี เนติโสภากุล, ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มารุต บูรณรัช, เทพชัย ทรัพย์นิธิ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Load Balancing in Indexing for Content-based Video Search on Peer-to-peer Networks
Chaiyut Pradidtong-ngam, Juggapong Natwichai Faculty of Engineering Chang Mai University
15.00 - 15.15 น.
Coffee Break
อาคาร CC ห้องประชุม 308
Time
Detail
09.00 - 10.30 น.
Oral Presentation (Session Information VI)

วางแผนท่องเที่ยวหนึ่งวันบนมือถือด้วย ไปเป้
รัฐภูมิ ตู้จินดา, รัฐภูมิ นิราศวรรณ, ปรเมษฐ์ ธันวานนท์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
วิศรุต พลสิทธิ์, ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์, จันทร์จิรา สินทนะโยธิน, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
วิชชิรา บูรณสิงห์, ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ, จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30 - 10.45 น.
Coffee Break
10.45 - 12.15 น.
Oral Presentation (Session Information VII)

ตัวแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่องานสารบรรณ
นวลศรี เด่นวัฒนา, วิทวัส พันธุมจินดา, ศยามล วัฒนทอง, ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, ท.พ.คณิศร พากเพียร, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

การปรับสคริปต์ทดสอบสำหรับโปรแกรมบนเว็บตามการเปลี่ยนแปลง
วีรพล ยอดมงคล, วรรณพร ทึงลำพง, ทวีทรัพย์ อภิวัฒนาพงศ์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและเครื่องมือสนับสนุนตามหลักการของ CMMI
วีระชัย จันทร์สุด, นิธิภัทร ว่องชิงชัย, อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ