ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
Session 9

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Session 9 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปิดและข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
13.00 – 14.30 น. | ห้อง Ballroom
รายละเอียด Session