อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ (Smart Sensor for smart maintenance)

อุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ (Smart Sensor for Smart Maintenance) เป็นอุปกรณ์ IoT ที่มีการนำชุดไมโครคอนโทรเลอร์มาอ่านค่าเซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือน (Vibration Sensor) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) และเซนเซอร์วัดความถี่เสียง (Sound Frequency Sensor) โดยส่งข้อมูลผ่าน Cloud Platform : NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) เพื่อไปจัดเก็บยังฐานข้อมูล (Database) จากนั้นจึงนำข้อมูลมาคำนวณ วิเคราะห์ และนำมาแสดงผล