MENU

นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

More นวัตกรรมพร้อมใช้
Traffy Transit : แอปพลิเคชันทำนายเวลารถเข้าป้าย

Traffy Transit : แอปพลิเคชันทำนายเวลารถเข้าป้าย แอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ โดยการติดตั้ง GNSS ไว้ที่รถโดยสารประจำทาง และทำการทำนายเวลาที่รถจะมาถึงป้าย

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

Traffy Waste : ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ

Traffy Waste : ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการขยะ เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บขยะในพื้นที่

OGDaaS : แพลตฟอร์มสร้าง API จากไฟล์ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ

OGDaaS : แพลตฟอร์มสร้าง API จากไฟล์ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ระบบสร้าง Web API และบริการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

More งานวิจัย
Onboard Charger

Onboard Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงวงจรภาคกำลังของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่มีในยานยนต์นั้นๆ อยู่แล้วให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 ระบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง คาดในอนาคตนักพัฒนาระบบสามารถต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสงที่ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอย่างครบถ้วน

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

More เนคเทคเพื่อสังคม
โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เนคเทค จับมือ สพฐ. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Discovery through Mueye Portable Microscope ณ สปป.ลาว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Discovery through Mueye Portable Microscope ณ สปป.ลาว เนคเทค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และวิทยาลัยครูปากเซ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำผลงานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมาถ่ายทอดให้แก่ สปป.ลาว

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

รอบสุดท้ายการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2016

รอบสุดท้ายการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2016 เนคเทคจัดการคัดเลือกนักศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุรอบสุดท้าย เพื่อร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016