ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เป็นความร่วมมือของเนคเทคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ต้องการบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ (3D Inspector)

3D Inspector – การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสแกนและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 3 มิติ ใช้เทคโนโลยี 3D vision ในการตรวจสอบงานขนาดชิ้นงานแบบ 3 มิติที่ต้องการความแม่นยำสูง

Terahertz Imaging : สร้างภาพด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์ ประยุกต์ใช้กับระบบสายพานลำเลียง

การสร้างภาพด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์ ประยุกต์ใช้กับระบบสายพานลำเลียง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และด้านการรักษาความปลอดภัย

Terahertz Device : Smith-Purcell Radiation

ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีทำให้การผลิตคลื่นย่านเทระเฮิรตซ์กระทำได้ยาก การสร้างเครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่นในย่านเทระเฮิรตซ์ ด้วยหลักการ Smith-Purcell Radiation ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมวิจัย

สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรม KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก KidDiary for Excel เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่