UNAI Warehouse: ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร/คลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ

อยู่ไหน แพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการข้อมูลตำแหน่งหรือข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ของคนหรือสิ่งของภายในอาคารแบบเวลาจริง (real-time) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลตำแหน่งผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Anchor และอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Tag ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขนาดเล็กและมีระบบสื่อสารไร้สายมาตรฐานบลูทูธพลังงานต่ำ และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi)