แท่นทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น mcTest

“mcTest” ย่อมาจาก “Machine Characteristic Test” ซึ่งเป็นแท่นทดสอบวัดคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าฟลักซ์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับค่ากระแสไฟฟ้า (Flux-linkage vs Current) ค่าความเหนี่ยวนำกับ ค่ากระแสไฟฟ้า (Inductance vs Current) และค่าแรงบิดกับมุมควบคุม (Torque vs Control angle)สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทดสอบได้ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสแบบใช้แม่เหล็กถาวร (Permanent magnet synchronous motor PMSM) มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์ (Synchronous reluctance motor SynRM) มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโครนัสรีลักแตนซ์แบบใช้แม่เหล็กถาวร (Permanent magnet assisted synchronous reluctance motor PMA-SynRM)