ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ

ระบบบริหารจัดการอะไหล่กังหันก๊าซ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริหารจัดการอะไหล่ อันได้แก่ การวางแผนการใช้งาน การซ่อมและซื้ออะไหล่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเตรียมสำรองอะไหล่ในกรณีฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยปริมาณอะไหล่ที่สำรองต้องไม่มากเกินความจำเป็น ลดภาระต้นทุนของ กฟผ. และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ปัจจุบันระบบบริหารจัดการอะไหล่ จำนวน 38 Units จากโรงไฟฟ้า 10 โรงไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 152,000 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรวมสูงสุด 5,532 MW คิดเป็น 12% จากกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ (ข้อมูลจาก https://www.egat.co.th ณ เดือนสิงหาคม 2564)