DTEC: ประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบหรือทำหรือนำเข้า เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ มีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/ประกอบขึ้นภายในประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน