NEXPIE Co., Ltd.

บริการต่าง ๆ ที่จะเข้าไปช่วยในการสร้างระบบอันแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น และใช้ได้จริง โดยประยุกต์ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในวงการของเรา ดังนี้ ให้บริการ IoT Platform ระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ ให้คำปรึกษา การปรับปรุง ปรับตัว ข้อควรปฏิบัติ เพื่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงระบบให้เป็น IoT ปรับแต่งอุปกรณ์ พัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรือฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ IoT