ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

“SMC” Sustainable Manufacturing Center เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ARIPOLIS อันเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ