บริษัท เซนเซอร์นิกส์ จำกัด

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบ IoT (The Internet of Things )การบริหารจัดการข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถสั่งควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดอุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์