บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Predictive Asset Maintenance (The Soothsayer) Platform พยากรณ์ความเสียหายและพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่วงหน้า โดยใช้เทคนิคการทำนายจากข้อมูลเชิงสถิติ (Big data) Online Learning Platform (Gastalk) Online learning Platform ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในโรงงานอุตสาหกกรม โดยรวบรวมเนื้อหา และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติม, การเผาไหม้และระบบควบคุมก๊าซธรรมชาติ, ความปลอดภัย กฎหมายและขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉิน NGR Solution Provider (NGRSP) ปตท. ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี มาพัฒนาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจ Solution Provider โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ลูกค้า สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันต่อทุกสภาวะการณ์ โดยมีบริการหลัก 6 บริการดังต่อไปนี้ 

1. Digital & Technology บริการที่นำเทคโนโลยี มายกระดับการดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน (ทั้งความร้อนและไฟฟ้า) อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงกระบวนการซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์กระบวนการผลิต

 2. Energy efficiency บริการที่ปรึกษาการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารควบคุม 

3. Energy Facility บริการออกแบบก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร 

4. PERMISSION งานบริการครบวงจรในการขอใบอนุญาต หรือ เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตสถานประกอบการของหน่วยงานราชการ 

5. CM/PM บริการด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงงาน 

6. Training บริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงงาน AI vision camera inspection system ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิต ด้วย AI vision camera เพื่อตรวจเช็คตำแหน่งของวัตถุ, รอบแตกร้าวที่ผิวชิ้นงาน, ตรวจสอบและอ่านตัวเลขและบาร์โค้ดบนชิ้นงาน, ตรวจสอบสีและขนาดของชิ้นงาน และอื่นๆ