สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล คือ ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สําคัญ 14 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนําระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการผลิตสาขาต่างๆ ตรงความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 สามารถใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเน้นการสาธิตและการปฏิบัติ ให้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนนักศึกษา ตั้งอยู่ ณ ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ศูนย์กลางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรตามความต้องการ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามหลักสูตรที่กำหนด ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

 ช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรได้ตรงกับเป้าประสงค์การผลิตสมัยใหม่ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการนำไปพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0

เสริมสร้างบุคลากรในภาคการศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านการผลิตที่เป็นปัจจุบันโดยสัมผัสประสบการณ์กับเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ทันสมัย ครูผู้ฝึกสอนสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ